ЦЕЛ

Инвестиции в превантивни мерки, насочени към намаляване на риска и ограничаване на последствията от заразни болести по животните.
Възможност за повишаване на хигиената и подобряване на биологичната среда в животновъдните стопанства, което от своя страна ще допринесе за минимизиране на риска от заразни болести на отглежданите животни.
Възможност за подобряване на конкурентоспособността и устойчивостта на стопанствата, в случай на появата на такива бедствия или явления.

Допустими Кандидати:

• Земеделски Стопани

• БАБХ, Агенция за борба с градушките

Допустими разходи

•Разходи за закупуване на съоръжения и оборудване за дезинфекция и девастация в рамките на животновъдния обект;

• Разходи за изграждане на санитарни възли, вкл. закупуване на инсталации и оборудване в помещенията за персонала (например изграждане и оборудване на съблекални с персонални шкафчета за съхранение на личното цивилно облекло, личното работно облекло, бани с душове, умивалници и приспособления за дезинфекция на ръце, вани за почистване и дезинфекция на обувки и др.) в животновъдния обект;

•Разходи за изграждане на огради или закупуване на преградни съоръжения осигуряващи безопасността на обекта и здравното благополучие на животните, които не позволява свободен достъп на хора и други животни;

•Разходи за изграждане или закупуване на съоръжения или системи, осигуряващи защита и повишаване безопасността на местата за съхранение на фуражи от диви птици, гризачи и други, включително такива за дезинсекция и дератизация

•Разходи за закупуване на оборудване и изграждане на места, свързани със съхранение на странични животински продукти, вкл. оборудване и съоръжения за инсинерация;

•Разходи за изграждане и обновяване на санитарна инфраструктура в помещенията, в които се отглеждат животните, като например осигуряване на качество на водата, съоръжение за обеззаразяване на местата за съхранение на тор, торови течности и технологични води;  

•Консултантски услуги.

Общ размер на БФП – 36 518 091,00 лева

Интензитет и размер на помощта – до 80%

Минималният ра змер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 15 000 лева

Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение – до 3 911 600 лева

Индикативен срок на отваряне на процедурата – май 2020