Минимален и максимален размер на общите допустими разходи за един проект

За кандидати отглеждащи ДПЖ –овце и кози 200 000 евро
За кандидати отглеждащи птици 500 000 евро
За кандидати отглеждащи свине 700 000 евро
Интензитет на безвъзмездната финансова помощ До 70%
Цел

Подпомагането по процедурата е насочено към превенция и ограничаване на разпространението на епизоотии и масови заразни болести по селскостопанските животни, както и към превенция от опасни метеорологични явления – градушки.

Критерии за допустимост на кандидатите

1.  Публични органи – БАБХ, Изпълнителна агенция борба с градушките и др

2. Частни субекти – земеделски стопани, регистрирани преди 1 януари 2018 г.  и извършващи съответната животновъдна дейност преди тази дата.
Инвестиции в животновъдни стопанства, свързани с отглеждане на свине са допустими за подпомагане само за такива, отговарящи на определението „индустриална ферма“ съгласно Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

Допустими дейности:

По подмярката ще се подпомагат превантивни дейности, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития, като:

 1. Закупуване или изграждане на инсталации и оборудване за дезинфекция;
 2. Изграждане на огради и преградни съоръжения в рамките на стопанствата;
 3. Изграждане на съоръжения и оборудване свързано с превенция, включително за безопасно съхранение на фураж;
 4. Съхранение на странични животински продукти;
 5. Изграждане на санитарна инфраструктура в т.ч. за осигуряване на качество на водата, обновяване на помещенията, в които се отглеждат животните, обособяване на място или контейнер за временно съхранение на трупове от умрели животни, съоръжения за съхранение и обеззаразяване на тор, торови течности и
Допустими разходи: 
 1. Разходи за закупуване на съоръжения и оборудване за дезинфекция;
 2. Разходи за закупуване на инсталации, оборудване за осигуряване на биосигурност и инфраструктура, в т. ч. помещения за персонала (например изграждане и оборудване на филтъра с душове, съблекални и т.н.) в стопанствата;
 3. Разходи за изграждане на огради или закупуване на преградни съоръжения;
 4. Разходи за изграждане или закупуване на съоръжения за съхранение на фуражи;
 5. Разходи за закупуване на оборудване и изграждане на места, свързани със съхранение на странични животински продукти, вкл. оборудване и съоръжения за инсинерация;
 6. Разходи за инсталации на оборудване;
 7. Разходи за закупуване на лабораторно оборудване и системи за мониторинг;
 8. Общи разходи свързани с  предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги.

Важно: Приоритет се дава на проектни предложения, които ще бъдат реализирани в райони намиращи се в по-голяма близост до зони с възниквала епизоотична обстановка.

Индикативен срок за отваряне на процедурата:

Февруари-Март 2020 г.