1. Цел на процедурата:

Модернизиране на физическите активи на предприятията и земеделски производители преработващи земеделски продукти.

2. Допустими кандидати:

Земеделски стопани; Признати групи или организации на производители; Физически и юридически лица регистрирани по ТЗ. Кандидатите следва да са извършвали дейност от най-малко 36 месеца.

3. Интензитет:
Минимален размер на допустимите разходи: левовата равностойност на

15 000 евро
Максимален размер на допустимите разходи: левовата равностойност на

700 000 евро

5. Процент на финансиране: до 50 %

6. Допустими дейности:
Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ.

7. Допустими разходи:
Материални инвестиции:
Разходи за закупуване и инсталиране на нови съоръжения и оборудване, като например – пречиствателни съоръжения и съоръжения за третиране на отпадъци;оборудване на съоръжения за съхраняване или оползотворяване на различни отпадъчни суровини от селскостопански продукти получени в резултат на извършваната преработка; оборудване на съоръжения за съхраняване на отпадни води, включително инсталации за пречистване на отпадъчни води в преработката и маркетинга; изграждане на инсталации за ВЕИ за производство на енергия за собствено потребление, включително такива използващи биомаса; съоръжения и оборудване, позволяващи преработката на отпадъчни суровини от селскостопански продукти използвани за собствено потребление.

Нематериални инвестиции:
Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси,
хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на
проекта.
8. Индикативен срок на отваряне: Юни 2024 г.