ПОДМЯРКА 4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“  

По подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

1. Внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
2. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
3. Намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
4. Постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или
5. Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
6. Опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
7. Подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
8. Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
9. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
10. Подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Прогнозен бюджет 85 000 000 евро 

1) Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:
1. мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
2. месо и месни продукти;
3. плодове и зеленчуци, включително гъби;
4. пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
5. зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
6. растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
7. технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
8. готови храни за селскостопански животни (фуражи);
9. гроздова мъст, вино и оцет

(2) Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции и за производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти при спазване на изискванията по чл. 26 и при условие, че енергията ще се използва за собствено потребление, свързано с дейностите, попадащи в някои от секторите по ал. 1.

Допустими кандидати  За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са:
1. Земеделски стопани;
2. Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;
3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.

(2) Кандидатите по ал. 1 трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
(3) Земеделските стопани по ал. 1, т. 1 към датата на подаване на заявлението за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:
1.да са регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
2.минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро.

Финансови условия  Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия, а за проекти, представени от големи предприятия, финансовата помощ е в размер на 40 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
(1) Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро.
(2) Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г., включително при кандидатстване с интегриран проект за един кандидат, е левовата равностойност на 3 000 000 евро.
(3) Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за проекти за колективни инвестиции, представени от групи или организации на производители по чл. 7, ал. 1, т. 2, включително при кандидатстване с интегриран проект за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат, е левовата равностойност на 3 000 000 евро.

Допустимо е авансово плащане в размер до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта и се изплаща при условията и по реда на сключения договор.

Допустими за финансова помощ са следните разходи: 
1. Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;
2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:
а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;
б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
в) опазване компонентите на околната среда;
г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;
д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение № 3;
5. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
6. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
7. Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза съгласно приложение № 8, включително чрез финансов лизинг;
8. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
9. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
10. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
11. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 10.
(2) Допустимите разходи по ал. 1, т. 11 не може да превишават следните стойности:  1. за консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта, като част от разходите по ал. 1, т. 11 не могат да превишават 5 на сто от допустимите разходи по ал. 1, т. 1 – 10, но не повече от левовата равностойност на 35 000 евро;
2. разходите за изготвяне на технически и работен проект в случаите на строителномонтажни дейности, като част от разходите по ал. 1, т. 11 не могат да превишават 2,25 на сто от допустимите разходи по ал. 1, т. 1 – 10;
3. разходите за изготвяне на технологичен проект, когато не е включен в разходите по т. 2, като част от разходите по ал. 1, т. 11 не могат да превишават 2,25 на сто от допустимите разходи по ал. 1, т. 1 – 10;

4. разходите за строителен надзор като част от разходите по ал. 1, т. 11 не могат да превишават едно на сто от допустимите разходи по ал. 1, т. 1 – 10;
5. разходите за предпроектни проучвания, правни услуги и хонорари за архитекти и инженери, извън тези по т. 1, 2, 3 и 4, като част от разходите по ал. 1, т. 11 не могат да превишават 1,5 на сто от допустимите разходи по ал. 1, т. 1 – 10.
(3) Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти по ал. 1, т. 3 и 4 не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по ал. 1, т. 1 и 2 и т. 5 – 10.
(4) Разходите по ал. 1, т. 11 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.
(5) Дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите по ал. 1, т. 11, са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.
(6) Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти – недвижима собственост, са допустими за финансиране до размера на данъчната им оценка, валидна към датата на подаване на заявлението за подпомагане.

Крайният срок за подаване на проектни предложения  – ИЗТЕКЪЛ