ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

2014-2020

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

                  
Минимален размер на заявената БФП15 000 евро
Максимален размер на заявената БФП1 000 000 евро
Минимален интензитет на подпомагане за индивидуални проектидо 60%
Максимален интензитет на подпомагане за индивидуални проекти до 70%
 

Важно: Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 500 000 евро.

Цел

Процедурата има за цел повишаване на конкурентоспособността на българското земеделие, както и преструктуриране и модернизиране на земеделските стопанства.

Допустимост на кандидатите

Земеделски производители

Кооперации

Физически лица

Юридически лица

Приоритетни сектори

♦Животновъдство

♦Плодове и зеленчуци

♦Етерично-маслени и медицински култури

Допустими дейности:

♦ внедряване на нови продукти, процеси и технологии

♦ повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства

♦ насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти

♦ подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство

♦ подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти

♦ осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти

Допустими разходи:

♦Закупуване на машини, земеделска техника и високотехнологично оборудване, включително чрез лизинг

♦Строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост

♦Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения

♦Закупуване на: съоръжения,прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;

♦Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта

♦Закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта

♦Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства

♦Разходи за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови напоителни системи и оборудване

ОЧАКВАН ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРАТА: 2020 г.