1. Цел на процедурата: Модернизиране на физическите активи на земеделски стопанства

2. Допустими кандидати: Регистрирани земеделски производители от най-малко 36 месеца, с минимален стандартен производствен обем на стопанството не по – малко от 8 000 евро; Признати групи и организации на производители

3. Общ размер на средствата по настоящата процедура: До левовата равностойност на не по-малко от 50 000 000 евро плюс неусвоен бюджет от предходни приеми по подмярката

4. Интензитет:
Минимален размер на допустимите разходи: левовата равностойност на

15 000 евро
Максимален размер на допустимите разходи: левовата равностойност на

450 000 евро

5. Процент на финансиране: до 50 %
6. Допустими дейности:
Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към инвестиции, свързани с повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство.

7. Допустими разходи:
Материални инвестиции:
Закупуване на съоръжения и оборудване за напояване, съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата и др., вкл. управление на водите в животновъдните стопанства.
Нематериални инвестиции:
Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на
проекта.

8. Индикативен срок на отваряне: Май 2024 г.