Цели:
Процедурата има за цел да се повиши конкурентоспособността на преработвателите на селскостопански продукти, чрез повишаване на производствените мощности и строителни дейности. Процедурата цели и повишаване качеството на продукцията, както и въвеждането на нови продукти.

 

 

Допустими кандидати:

–        Юридически лица и ЕТ, регистрирани по търговския закон;

–        Земеделски стопани;

–        Признати групи или организациии на преработватели на селскостопански продукти;

–        Земеделски Кооперации.

 

Допустими разходи:
Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;

–        Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, както и инсталирането им;

–        Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг; Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;

Възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

–        Консултантски услуги, Архитекрутни и проектантски услуги, юридически услуги и др.

 

Общият бюджет за приема – 198 млн. евро
Интензитет – 50%
Краен срок – 25.02.2022 г.