Цел:

Подмярката  има за цел повишаване на конкурентоспособността на българското земеделие, както и преструктуриране и модернизиране на земеделските стопанства.

Допустимост на кандидатите

 • Зeмеделски Производители и/или юридически лица, регистрирани, като такива от следните сектори:
 • Земеделски сeтопани от сектор „Овощарство“
 • Земеделски стопани от сектор „Зеленчуци“
 • Земеделски стопани от сектор „Етерично маслени култури“
 • Земеделски стопани от сектор „Животновъдство“
 • Земеделски стопани от сектор „Зърнопроизводство“

Допустими разходи:

 • Закупуване на машини, земеделска техника и високотехнологично оборудване, включително чрез лизинг
 • Строителство или обновяване на сгради
 • Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта
 • Закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта
 • Разходи за консултантски, архитектурни, проектантски и юридически услуги.

Земеделски производители (физически и юридически лица):

1. Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;
2. Минималният стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по малко от 8 000 евро; 3. Кандидатите, юридически лица, следва да докажат доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ.

Максимален размер на субсидията – 500 000 евро
Интензитет – 50%
Индикативен срок на отваряне – април 2021