Цел:

Подмярката  има за цел повишаване на конкурентоспособността на българското земеделие, както и преструктуриране и модернизиране на земеделските стопанства.

Допустимост на кандидатите

 • Зeмеделски Производители и/или юридически лица, регистрирани, като такива от следните сектори:
 • Земеделски сeтопани от сектор „Овощарство“
 • Земеделски стопани от сектор „Зеленчуци“
 • Земеделски стопани от сектор „Етерично маслени култури“
 • Земеделски стопани от сектор „Животновъдство“
 • Земеделски стопани от сектор „Зърнопроизводство“

 

Допустими разходи:

 • Закупуване на селскостопанска техника, вкл. инвентар;
 • Закупуване на Софтуер за събиране, обработка и анализ на данни от различните фази на производството – поливни норми, торови норми, състояние на почвата и културите, здравословно състояние на животните и др. ;
 • Закупуване на GPS устройства за тракторите и инвентара;
 • Закупуване на устройства за тракторите и инвенатара за автоматично поливане, пръскане торене и др.;
 • Закупуване на метеорологични станции;
 • Закупуване на съоръжения и оборудване за превенция от слани, градушки, вредители и др.;
 • Закупуване на дронове с цел подобряване на производството на селсксостопанските продукти;
 • Строителство или обновяване на сгради;
 • Закупуване на специализирани транспортни средства за транспортиране на селскостопанската продукция, както и закупуване на оборудване за транспортиране на живи животни;
 • Изграждане и/или ремонт на съоръжения за напояване, включително и капково напояване, в т.ч. нови тръбопроводи, инсталации за дъждуване, помпени станции и др.
 • Съоръжения за съхраняване и опазване на водата;
 • Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта;
 • Закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта;
 • Разходи за консултантски, архитектурни, проектантски и юридически услуги.

 

Допустими кандидати:

Земеделски производители (физически и юридически лица):

1. Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;
2. Минималният стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по малко от 8 000 евро; 3. Кандидатите, юридически лица, следва да докажат доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ.

Интензитет, Финансиране, Условия

 1. За проектни предложения, които са на стойност до 1 955 800,00 лева финансирането е 50%.
 2. За проектни предложения, които са на стойност до 1 955 800,00 лева и са насочени към инвестиции за опазване на околната среда и ВЕИ, иновативни технологии за стопанството включително Софтуер, GPS, Навигации – финансирането е 75%.
 3. За проектни предложения, които са на стойност от 1 955 801,96 лева до 2 933 700,00 лева, финансирането е 35%.
 4. Проектни предложения, които са на стойност от 1 955 801,96 лева до 2 933 700,00 лева и са насочени към инвестиции за опазване на околната среда и ВЕИ, иновативни технологии за стопанството включително Софтуер, GPS, Навигации – финансирането е 60%.
 5. Максималният размер на разходите за закупуване на земеделска техника е 488 950 лв.
 6. Максималният размер на допустимите разходи за един проект е 2 933 700 лева.
Минимален размер на инвестицията 29 337,00 лева
Максималния размер на инвестицията 2 933 700,00 лева
Интензитет До 75 %
Индикативна дата на отваряне на процедурата Април 2021
Бюджет 216 млн. евро