Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 15 000 лв.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 586 740,00 лв.
Интензитет – 50%
Индикативен срок на отваряне – Май 2022г.
Цели:
Подмярка 16.4 осигурява подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата за доставки и местните пазари, както и за популяризиране на дейностите в местен контекст, свързани с развитието на къси вериги за доставки и местни пазари.
Допустими кандидати:
1. Подпомагат се кандидати, които извършват своите дейности в обхвата на конкретна къса верига на доставки или в обхвата на конкретен местен пазар и се определят в Приложение № 3 „Колективен проект за сътрудничество“  за нуждите на процедурата като:
1.1. Обединение за къса верига на доставки, или
1.2. Обединение за местен пазар.
2. Кандидатите са юридически лица, регистрирани по Търговския закон, или дружества, учредени по смисъла на чл. 357 – 364 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), които представят колективен проект за сътрудничество за изграждането и развитието на къса верига за доставки или за изграждане и развитие на местен пазар.
2.1 Кандидатите, регистрирани по Търговския закон трябва да са вписани в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел;
2.2 Кандидатите, регистрирани по ЗЗД, са вписани в регистър БУЛСТАТ и представят нотариално заверен договор за учредяване на дружество по чл. 357 от ЗЗД, съгласно Приложение № 3Б;
3. За целите на процедурата в Приложение № 3 „Колективен проект за сътрудничество“ кандидатите се определят като „Обединение за къса верига на доставки”, като се добавя и конкретно име или  „Обединение за местен пазар”, като се добавя и конкретно име, с цел лесно идентифициране на бенефициента при дейностите за популяризиране. Избраното от кандидата име се посочва и в раздел 11 „Допълнителна информация“ във формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020.
4. Участници в обединението по т. 1 могат да бъдат само:
4.1. За обединение за къса верига на доставки съгласно т. 1.1:
4.1.1. Земеделски стопани, регистрирани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), и/или групи или организации на производители[1];
4.1.2. предприятия в областта на преработката на храни;
4.1.3. търговци на дребно, регистрирани по Търговския закон.
4.2. За обединение за местен пазар съгласно т. 1.2:
4.2.1. Земеделски стопани, регистрирани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), и/или групи или организации на производители, чиито членове са само земеделски стопани, и/или земеделски стопани, предлагащи на пазара преработена собствена продукция.
Важно: Групи или организации на производители са допустими кандидати или участници в обединение по т. 1 само ако участват с всички свои членове.
5. Участниците в обединението трябва да са вписани по реда на чл. 39 или чл. 40 от Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход, когато е приложимо. По отношение на групи или организации на производители изискването за вписване по реда на чл. 39 от Наредба № 26 от 14.10.2010 г. се отнася за техните членове, когато е приложимо.
6. Участниците земеделски стопани и предприятия в областта на преработка на храни трябва да произвеждат продуктите, с които участват в обединението.
Важно:
7. Задължително е поне двама участника да си сътрудничат в обединението по т. 1.1 или по т. 1.2, най-малко единият от които да е земеделски стопанин. Участниците в обединението не трябва да имат доминиращо влияние по отношение на притежаваните дялове в дружеството, регистрирано по Търговския закон или по Закона за задълженията и договорите.
8. Групи или организации на производители могат да кандидатстват самостоятелно или в обединение с други участници, спазвайки изискванията към участниците в обединенията съгласно т. 4.1 или 4.2. Когато кандидатът е група или организация на производители се вземат предвид всички земеделски стопани, членуващи в същата.
9. Членовете на група/организация на производители осъществяват продажбите на продукцията си на местния пазар или късата верига на доставки за своя сметка, в качеството си на земеделски стопани, а не на група/организация.
10. Участниците в обединенията, както и обединенията по т. 1, трябва да отговарят на определението за микро, малко или средно предприятие, съгласно Закона за малките и средните предприятия.
11. Кандидатите представят колективен  проект за сътрудничество съгласно Приложение № 3, в който задължително са посочени: териториален обхват на действие, брой и вид на участниците, дейности, които ще се извършват от обединението, продукти, включени в предмета на сътрудничеството, инвестиционен и бизнес план (Приложение № 3А) за изпълнение на дейностите и план за популяризиране.
12. Един земеделски стопанин, член на обединението по т. 1, може да участва в едно обединение за местен пазар и едно обединение за къса верига на доставки, като представи декларация съгласно Приложение № 4 за прогнозните количества произведени селскостопански продукти, предвидени за продажба на местния пазар и/или късата верига на доставки на годишна база.
13. Подпомагането за създаване и развитие на къси вериги на доставки обхваща само вериги на доставки, които включват не повече от един посредник между земеделския стопанин и потребителя.
14. Земеделските стопани следва да са собственици и/или ползватели на земята, от която е произведена описаната в Приложение № 3А „Инвестиционен и бизнес план“ продукция, включително сгради, помещения и оранжерии, използвани за производствена дейност на селскостопанските продукти, както и да са собственици и/или ползватели на животновъдните обекти, сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава. Оценителната комисия извършва служебна проверка в регистъра на земеделските стопани.
Допустими разходи:
1. Възнаграждения и осигурителни вноски на екипа по проекта .
2. Наем на един офис за дейностите за осъществяване на сътрудничеството.
3. Закупуване на офис оборудване.
4. Канцеларски материали.
5. Командировки на лицата от екипа по проекта.
6. Ток, вода, интернет и телефон за офиса.
7. Разходи за популяризиране на обединението.
8. Закупуване, включително чрез финансов лизинг на машини и оборудване, като например основно търговско оборудване, щандове, електронни търговски везни, хладилни витрини, маси, стелажи, санитарни съоръжения, мобилно или преместваемо оборудване за съхранение, сортиране, маркиране, опаковане, пакетиране и етикетиране.
9. Закупуване, включително чрез финансов лизинг на превозни средства за транспортиране на продукция, включително хладилни превозни средства, необходими за изпълнение на дейностите.
10. Придобиване или разработка на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и търговски марки, свързани с дейността на обединението.