Цели на процедурата:

Основната цел на инвестицията е да допринесе за увеличаване на дела на чиста енергия в енергийния микс на България по пътя към климатична неутралност чрез предоставяне на подкрепа за изграждане и интегриране в електрическата мрежа на нови допълнителни 1 425 MW производствени мощности от възобновяеми източници (ВИ) заедно с 350 MW локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия (ЛСС), спрямо 2022 г.

Процент на финансиране: 50%

Минимален размер на БФП за предприятие: няма

Максимален размер на БФП за предприятие: 58 674 900 лв

Допустими кандидати:

– микро, малки, средни и големи предприятия.

Допустими разходи:

– Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)

– Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА);

– Разходи за строително-монтажни работи (СМР);

– Разходи за услуги от инженерно-технически характер;

– Разходи за съоръженията за свързване на ЛСС към съоръженията на обекта, който се изгражда по комбинирания проект.

Начален срок за подаване на проектни предложения: 14.03.2024г.
Краен срок за подаване на проектни предложения: 12.06.2024г