Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

BG16RFOP002-2.073

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

ЦЕЛ
Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Обосновка:Подкрепата по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е насочена към микро и малки предприятия. Това ги определя като основна и водеща сила за развитието на конкурентно и ефективно производство и гарантиране на стабилен икономически растеж, както и устойчива заетост.
Ограниченията, наложени във връзка с борбата с разпространението на пандемията от COVID-19 засягат най-силно именно по-малките на размер икономически единици, които нямат ресурсите да продължат да функционират и съществуват в подобна усложнена икономическа обстановка.
В тази връзка, фокусът на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в съответствие със специфичната цел на ИП 2.2 от ПО2 на ОПИК,  е насочен към най-уязвимите икономически единици, които разполагат с потенциала да се възстановяват и да преодолеят икономическите последствия от пандемията COVID-19, а именно микро и малки предприятия.

Допустими Кандидати:
• Микро и малки фирми, регистрирани по търговския закон

Допустими разходи:
Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

За да бъдат допустими разходите по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ трябва да отговарят на следните условия:

1/ Да са необходими за изпълнението на проекта и да отговарят на принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства.
2/ Да бъдат извършени след 13.03.2020 г. и до датата на представяне на финалния отчет за изпълнение на проекта.
След приключването на дейностите по договора за безвъзмездна финансова помощ, бенефициентът е длъжен да изготви и представи на Управляващия орган финален технически и финансов отчети, съдържащи информация относно цялостното изпълнение на дейностите и постигнатите резултати.
3/ Да са в съответствие с видовете разходи, включени в административния договор за предоставяне на безвъзмездна помощ.
4/ За разходите да е налична адекватна одитна следа, включително да са спазени изискванията за съхраняване на документите по чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
5/ Да са действително платени от страна на бенефициента (т.е. да е платена цялата стойност на представените фактури или други първични счетоводни документи, включително стойността на ДДС), по банков път или в брой, не по-късно от крайната дата за изпълнение на проекта. Разходи, подкрепени с протоколи за прихващане, не се считат за допустими.
6/ Да са отразени в счетоводната документация на бенефициента.
7/ Да могат да се установят и проверят, да бъдат подкрепени от оригинални разходооправдателни документи.
8/ Да са, определени и извършени под отговорността на Управляващия орган и съгласно критериите за подбор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение.
9/ Да са за реално доставени продукти и извършени услуги.

Списък на необходими документи:
а/ Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец (Приложение 1) .
б/ Декларация за финансовите данни   – попълнена по образец (Приложение 2)

Декларациите по букви а/ и б/ се датират и подписват на хартиен носител от лице с право да представлява кандидата. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, се попълват данните и декларацията се подписват от всяко от тях. След попълването, подписването и поставянето на дата на хартиения носител, декларациите следва да се сканират и да се прикачат в ИСУН 2020.

Декларациите могат да бъдат подписани с КЕП и прикачени в ИСУН 2020.

в/ Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата – попълнен по образец (Приложение 3), подписан с КЕП от лицето/лицата с право да представлява/т кандидата и прикачен в ИСУН 2020.

В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, административният договор се подписва от всяко от тях.

г/ Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на кандидата (издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му) –  оригинал или копие, заверено от кандидата.

Документът е неприложим за кандидатите, чието седалище е на територията на Столична община. 

д/ Заявление за профил за достъп на ръководител на бенефициента до ИСУН 2020 (Приложение  11) и/или Заявление за профил за достъп на упълномощени от бенефициента лица до ИСУН 2020 (Приложение  12) – подписано от лице с право да представлява кандидата. В случаите, когато бенефициентът се представлява заедно от няколко физически лица, заявлението се попълва и подписва от всички от тях.

С цел удостоверяване на съответствието на кандидатите с изискванията на чл.25, ал.2 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган ще набави служебно следните документи:

а/ Удостоверение от Националната агенция за приходите за липса на задължения на кандидата(издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му) или

Удостоверение от Националната агенция за приходите за наличие на задължения на кандидата, от което да е видно че размерът на неплатените задължения е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот  на предприятието-кандидат за последната приключена финансова година;

б/ Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на УО
в/ Свидетелство за съдимост на всички лица, с право да представляват кандидата, независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин (издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му) – оригинал или копие, заверено от кандидата;
г/ По отношение на издаваните от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ документи, във връзка с обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, Управляващият орган ще изисква тази информация по служебен път.

Интензитет и размер на помощта – до 100 %
Размер на БФП – от 3 000 лева до 10 000 лева
Краен срок за подаване за кандидатстване – 30.05.2020 г.