1. Цел на процедурата: Подкрепа за производствени инвестиции в предприятия, различни от МСП в регион Стара Загора в процеса към реализиране на икономически преход. 

2. Допустими кандидати: – Големи предприятия, инвестиращи в област Стара Загора, както и в общините Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа 

3. Интензитет на БФП: 

Минимален размер на БФП: Ще бъде уточнено в НК 

Максимален размер на БФП: Ще бъде уточнено в НК 

4. Процент на финансиране: до 50 % от общо допустимите разходи за съответния кандидат, но не повече от 30 млн. лева 

5. Допустими дейности:  

  • Подкрепа за производствени инвестиции в предприятия, различни от МСП в съответствие с чл. 11 от Регламент (ЕС) 2021/1056 

6. Допустими разходи:  

Допустимите разходи са в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2021/1060, Регламент (ЕС) 2021/1056, Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046, ЗУСЕФСУ, приложимата национална уредба и приложимото общностно законодателст во в областта на държавните помощи. 

7. Индикативен срок на отваряне: Четвърто тримесечие на 2024 г.