1. Цел на процедурата: Осигуряване подкрепа за създаване/разширяване на индустриални и логистични паркове и зони, съсредоточени върху решения за „чисти“ технологии (вкл. ресурсна енергийна ефективност, кръгова икономика и др. в подкрепа на „зелената“ икономика) 

2. Допустими кандидати: – Микро, малки и средни предприятия, инвестиращи на територията на общините в областите Кюстендил, Перник и Стара Загора, както и на общините Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа; – Големи предприятия, инвестиращи в област Стара Загора, както и в общините Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа. 

3. Интензитет на БФП: 

Минимален размер на БФП: Ще бъде уточнено в НК 

Максимален размер на БФП: Ще бъде уточнено в НК  

4. Процент на финансиране: Предстои да бъде уточнено 

5. Допустими дейности:  

  • Подкрепа за МСП и големи предприятия за създаване/разширяване на индустриални и логистични паркове и зони за внедряване на нови производствени дейности, подкрепа и стимули за създаване на нови работни места;  
  • Инвестиции в създаване на вътрешна техническа инфраструктура;  
  • Решения в областта на чистите технологии, кръговата икономика, съоръжения за производство и съхранение на ток, бизнес инкубатори и др. решения в подкрепа на „зелената“ икономика.

6. Допустими разходи:  

Допустимите разходи са в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2021/1060, Регламент (ЕС) 2021/1056, Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046, ЗУСЕФСУ, приложимата национална уредба и приложимото общностно законодателство в областта на държавните помощи. 

7. Индикативен срок на отваряне: Четвърто тримесечие на 2024 г.