Цел:

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Процедурата е с общ бюджет от 40 000 000 евро.

Допустими кандидати:

– Малки предприятия, които имат минимумдве приключени финансови години (2018 г. И 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

– Кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв.

– Кандидати, които са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване,  средноаритметичен спад от поне 20%  спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г.

Кандидатът следва да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), като не е задължително месеците да са последователни и/или във всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%

Размер на помощта:

Размер на безвъзмездната финансова помощ – до 50 000 лв.

Интензитет на помощта – до 100%

Допустими разходи:

Предоставените по процедурата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция, както следва:

– Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за

влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги; – Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи); – Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по трудови договори.

Срок за изпълнение:

Продължителността на изпълнение на всеки проект е 3 (три) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

ВАЖНО ! Фирмите, получили подкрепа попроцедура BG16RFOP0022.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″ могат да участват за разликата от получената помощ до максималния размер от 50 000 лв., в случай, че отговарят на условията за допустимост по настоящата процедура.

Индикативна дата на отваряне на процедурата – 20.10.2020 г.