Норвежки финансов механизъм, както и Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство, са инструменти за принос към европейската солидарност и сближаване, и за намаляване на социалните и икономически различия между европейските региони. 

1. Цел: Общата цел на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 е да допринесе за намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство и да укрепи двустранните отношения между Норвегия и държавата бенефициент посредством финансова помощ по приоритетните сектори. 

А. Иновации, изследвания, образование и конкурентоспособност 

 • Развитие на бизнеса, иновации и МСП 
 • Научни изследвания 
 • Образование, стипендии, стаж и младежко предприемачество 
 • Равновесие между професионалния и личния живот 
 • Социален диалог – Достоен труд 

Б. Околна среда, енергетика, изменение на климата и нисковъглеродна икономика 

 • Околна среда и екосистеми 
 • Енергия от възобновяеми източници, енергийна ефективност, енергийна сигурност 
 • Смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към тях 
 • Култура, гражданско общество, добро управление и основни права и свободи 
 • Предприемачество в областта на културата, културно наследство и културно сътрудничество 
 • Гражданско общество 
 • Добро управление, подлежащи на отчетност институции, прозрачност 
 • Права на човека – Прилагане на национално равнище 

2. Допустими кандидати: 

Юридически лица регистрирани на териоторията на: 

България, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия и Словения. 

3. Допустими дейности: 

 • Развитие на бизнеса, иновации и МСП 
 • Научни изследвания 
 • Околна среда и екосистеми 
 • Енергия от възобновяеми източници, енергийна ефективност, енергийна сигурност 

4. Допустими разходи:

     – Разходи за ДМА и ДНА 

5. Интензитет: до 80%