1. Цел на процедурата
Основната цел на инвестицията е да се даде възможност за значително увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници (вятърна и слънчева) в енергийния микс и да се гарантира сигурността, стабилността и готовността на българската електроенергийна система. Инвестицията се състои в подкрепа за изграждане и въвеждане в експлоатация на национална инфраструктура от съоръжения за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници с поне 3000 MWh използваем енергиен капацитет на равнището на електроенергийната мрежа.

2.Бюджет: 1 179 365 490 лева
3.Минамална и максимална стойност на инвестицията
Минимален размер на финансиране за предложение – няма;
Максимален размер на финансиране за едно предложение за едно предприятие – 148 643 080 лева.

4.Допустими кандидати
Допустими по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели са само кандидати, които отговарят на следните критерии:
1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон и да са регистрирани по реда на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или да са еквивалентно лице, регистрирано в държава членка на Европейското икономическо пространство.
2) Да са регистрирали надлежно информацията за своите действителни собственици съгласно изискванията на чл. 63 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, освен ако попадат в изключенията или съгласно законодателството на държавата членка на Европейското икономическо пространство по регистрацията им.
3) Гаранция за участие
4) Да имат самостоятелно или чрез своя(ите) акционер(и)/съдружник(ци) собствен капитал от:
(а) 6 млн. лв. за проектни предложения за изграждане на съоръжение за съхранение с планиран капацитет >= 20 MWh и <= 50 MWh;
(б) 10 млн. лв. за проектни предложения за изграждане на съоръжение за съхранение с планиран капацитет > 50 MWh.

5.Допустими разходи
1) разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);
2) разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА).
3) разходи за строително-монтажни работи (СМР);
4) разходи за услуги от инженерно-технически характер във връзка с проектирането;
5) разходи за изграждане на присъединителни съоръжения и присъединяване към
електропреносната мрежата;
6) административни разходи за държавни и общински такси във връзка с регистрационни,
лицензионни и разрешителни режими.

6. Индикативна дата на обявяване на процедурата: 02.09.2024 г.