Национален иновационен фонд – 2018 г.

Десета конкурсна сесия на Националния иновационен

Фонд

 

По схемата „ Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на

предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на

знания “

 

Основната цел на Националният иновационен Фонд:

Насърчаване на научно – изследователската и развойната дейност за повишаване конкурентоспособността на предприятията.

Пряката цел на Фонда е: Да насърчи реализацията на научноизследователски развойни проекти, инициирани и реализирани в предприятията, с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното равнище на предприятията, увеличаване на частните инвестиции за тях, повишаване динамиката на иновационните процеси. Администратор на държавната помощ е: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП).

 

Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е в размер до 500 000 лв.

 

Максималният срок за реализацията на научноизследователския и развоен проект е до 18 месеца.

 

Проектът се изпълнява на отделни етапи, като:

– Минималната продължителност на един етап е 4 месеца от датата на влизане в сила да договора;

– Максималната продължителност на един етап не може да надхвърля една година от датата на влизане в сила да договора.

Интензитетът на помощта, изчислен на основата на допустимите разходи по проекта, не трябва да надвишава:

– 50% – за индустриални научни изследвания;

– 25% – за експериментално развитие.

Интензитетите на помощта за индустриални научни изследвания и експериментално развитие могат да бъдат увеличени с:

– 10% за средни предприятия; – 20% за малки предприятия;

– до 15%, при наличието на ефективно сътрудничество с организация за научни изследвания и разпространение на знания и/или друго предприятие.

 

Максималният интензитет на помощта е: до 80% от допустимите разходи.

 

Допустим кандидат за финансиране по конкурсна сесия на НИФ по схемата е предприятие – регистриран в България търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз.

 

Допустим партньор за изпълнение на проект по схемата може да бъде предприятие – търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз и/или организация за научни изследвания и разпространение на знания от държава- членка на Европейския съюз. Организацията за научни изследвания и разпространение на знания следва да има статут на юридическо лице.

При проекти с участието на партньори, предприятието (едно от предприятията при проект с повече от един партньор предприятие) е координатор, има статут на кандидат в конкурсната сесия и подава конкурсната документация (включително изискуемата за партньор по реализирането на проекта).

 

Тематични области, в рамките на които трябва да попадат изготвените научноизследователски и развойни проекти и които ще се финансират от Фонда са:

 1. Мехатроника и чисти технологии;
 2. Информационни и комуникационни технологии и информатика;
 3. Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии;
 4. Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

 

В тематична област „Мехатроника и чисти технологии“ се включват:

 • производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
 • машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
 • инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
 • системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
 • вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект;
 • създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;
 • роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на роботизирани автоматизирани системи;
 • проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
 • био-мехатроника;
 • интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
 • чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни;
 • средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).

 

В тематична област „Информационни и комуникационни технологии и информатика“ се включват:

 • производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;
 • ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно- историческо наследство, развлекателни и образователни игри, „инбедид“ софтуер;
 • 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
 • Big Data, Grid and Cloud Technologies;
 • безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
 • езикови технологии;
 • уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
 • използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

 

В тематична област „Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии“ се включват:

 • методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
 • производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
 • производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над- национална производствена верига;
 • персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
 • медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
 • нанотехнологии в услуга на медицината;
 • биотехнологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
 • „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
 • производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
 • зелена икономика.

 

В тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ се включват:

 • културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
 • компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
 • алтернативен (селски, еко, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
 • производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

 

Допустими разходи:

 • Разходи за персонал:
 • Разходи за персонал, в т.ч.: ръководител на проекта, изследователи, технически персонал и друг помощен персонал, доколкото те са ангажирани за съответния проект и  съответната дейност;
 • разходите за основен и спомагателен персон ал се планират поотделно за „индустриални научни изследвания“ и/или „експериментално развитие:

 

 • Разходи за Инструменти и оборудване:
 • Разходите за дълготрайни материални /ДМА/ и нематериални активи /ДНМА/, планирани в бюджета на проекта, включват само разходите за начислените амортизационни отчисления за закупените дълготрайни материални /ДМА/ и нематериални активи /ДНМА/, съгласно определените в Закона за корпоративното подоходно облагане годишни амортизационни норми. Допустимият дял на планираните разходи за амортизационни отчисления в перо „Разходи за инструменти и оборудване“ на всеки участник поотделно не може да надвишава 50 % от общите планирани разходи в бюджета на съответния участник;
 • За закупуване по проект, финансиран по схемата, трябва да се планират за закупуване единствено нови, неупотребявани дълготрайни материални /ДМА/ и нематериални активи /ДНМА
 • Дълготрайните материални и нематериални активи, чиито амортизации са допустими разходи по проекта, следва да се използват единствено в стопанския обект, който получава помощта, да бъдат амортизируеми и да бъдат включени в активите на предприятието бенефициер/партньор;
 • Разходите за инструменти и оборудване по проекта, планирани в бюджета на проекта, включват само разходите за начислените амортизационни отчисления за закупените инструменти и оборудване, съгласно определените в Закона за корпоративното подоходно облагане годишни амортизационни норми.
 • Разходи за външни услуги:
 • За разходи за външни услуги се считат: разходи по договори за възлагане на научни изследвания на принципа на сделката между несвързани лица, използвани изключително за проекта.
 • Разходи за материали и консумативи:
 • В това перо могат да се планират единствено нови, неупотребявани материали и консумативи, които пряко са необходими за изпълнение на проекта.
 • Разходи за командировки в чужбина:
 • Допустими са разходите за командировки в чужбина на основния персонал на бенефициера /координатор или партньор/, ангажиран с дейности по проекта и планиран в бюджета на проекта, доколкото разходите за командировка в чужбина са свързани с конкретна дейност по проекта, когато той включва партньори от други държави -членки на ЕС и се изпълнява на територията на повече от една държава членка. Ако проектът не включва партньори по проекта от други държави -членки, разходи за командировка в чужбина са недопустими.

 

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 500 000 лева