1.Цел: Да насърчи реализацията на научноизследователски развойни проекти, инициирани и реализирани в предприятията, с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното равнище на предприятията, увеличаване на частните инвестиции за тях, повишаване  динамиката на иновационните процеси.

2.Допустими области за финансиране:

  1. Информатика и ИКТ;
  2. Мехатроника и чисти технологии;
  3. Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии;
  4. Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

 

– В тематична област „ Информатика и ИКТ“ се включват:

 Производства, включително Fabless, особено създадени в България продукти, устройства и системи;

 ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно- историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина, теле-грижа,

„имбедид“ софтуер;

 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;

 Big Data, Grid and Cloud Technologies;

 безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;

 езикови технологии;

 уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;

 използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи;

– В тематична област „Мехатроника и чисти технологии“ се включват:

 производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;

 машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;

 инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;

 системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството ;

 роботизирани системи и автоматизация на процеси, в т.ч. вграждане на ВЕИ, 3-D моделиране, системи за инструментална екипировка;

 създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;

 синя икономика – технологии за развитие;

 проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;

 био-мехатроника;

 интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;

 чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).

– В тематична област „Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии“ се включват:

 методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);

 производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);

 производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в наднационална производствена верига;

 персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;

 медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);

 нанотехнологии в услуга на медицината;

 биотехнологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;

 приложение на нови методи и технологии в устойчиво ползване на речни и морски ресурси;

 производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;

 зелена/биобазирана икономика -технологии, продукти, процеси.

– В тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните  индустрии“ се включват:

 културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;

 компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;

 алтернативен (селски, еко, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);

 производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

3.Допустим кандидат за финансиране: предприятие – регистриран в България търговец по смисъла на Търговския закон или такъв по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз.

-Допустим партньор за изпълнение на проект: предприятие – търговец по смисъла на Търговския закон или такова лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз и/или организация за научни изследвания и разпространение на знания от държава- членка на Европейския съюз. Организацията за научни изследвания и разпространение на знания следва да има статут на юридическо лице.

*При проекти с участието на партньори, предприятието (едно от предприятията при проект с повече от един партньор-предприятие) е координатор и има статут на кандидат в конкурсната сесия и подава конкурсната документация (включително изискуемата за партньор по реализирането на проекта) чрез СУНИ.

4.Финансиране: Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за едно проектно предложение е в размер до 500 000 лв.

Максималният интензитет на помощта е: до 80% от допустимите разходи.

Интензитетът на помощ, изчислен на основата надопустимите разходи по проекта:

  1. за микро/малко/средно предприятие и организация за научни изследвания и разпространение на знания, не може да надхвърля:
  1. 50% от допустимите разходи за индустриални научни изследвания;
  2. 25% от допустимите разходи за експериментално развитие.
  3. за голямо предприятие, не може да надхвърля:
  4. 40% от допустимите разходи за индустриални научни изследвания;
  5. 20% от допустимите разходи за експериментално развитие.

Интензитетите на помощта за индустриални научни изследвания и експериментално развитие могат да бъдат увеличени, като достигнат 80% от допустимите разходи

5.Допустими разходи:

5.1-Разходи за персонал: Разходите за персонал включват: разходи за основен персонал и разходи за спомагателен персонал, в т.ч. ръководител на проекта, изследователи, технически персонал и друг помощен персонал, доколкото те са наети за съответния проект и съответната дейност.

5.2-Разходите за дълготрайни материални (ДМА) и нематериални активи (ДНА): включват само разходите за начислените амортизационни отчисления за закупените ДМА и ДНА съгласно определените в Закона за корпоративното подоходно облагане годишни амортизационни норми.

5.3-Разходи за външни услуги: разходи по договори за възлагане на научни изследвания на принципа на сделката между несвързани лица, използвани изключително за целите на проекта.

5.4-Разходи за материали и консумативи: единствено разходите за закупуване на нови, неупотребявани материали и консумативи, които пряко са необходими за изпълнение на проекта;

-Допустими разходи могат да бъда разходи за: вода, електроенергия и/или топлинна енергия само за проекти, за чието изпълнение те представляват поне 50% от общите разходи за материали и консумативи по бюджета на всеки бенефициер/координатор или партньор/ри/.

5.5-Разходи за командировки в чужбина

6.Продължителност на проект: минималната продължителност на всеки проект е 6 месеца, а максималната – 18 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране.

7.Периоди на отчитане: всеки бенефициер сам определя периодите, през които ще се отчита, като продължителността на всеки отчетен период е задължително да бъде на всеки от 3 до 6 месеца.

8.Срокове: Сесията се открива на 13.07.2022 г.

Срок за подаване на конкурсната документация – от 18.07.2022 г. до 17:00ч. на 18.08.2022 г.