„Подкрепа за насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства“  

Цели на процедурата: Създаване и развитие на нови предприятия в специфични сфери, свързани с преодоляването на европейските и регионални предизвикателства. Финансовата помощ по нея ще бъде за стартиране на бизнес в творчески и културни индустрии, разработване на нови продукти и услуги, свързани със застаряване на населението, полагане на грижи и здравеопазване, в т.ч. социално предприемачество.

Общ размер на БФП по процедурата: 67 227 768.06 лв. / 34 373 012 евро.

Минимален размер на БФП на проект: 50 000 лв.

Максимален размер на БФП на проект: 200 000 лв.

Максимален процент на съфинансиране: 80 %.

Допустими кандидати:  Микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на ТЗ или Закона за кооперациите.

Допустими дейности:

– Дейности за реализирането на предприемачески идеи;

– Дейности за разработване на нови продукти иуслуги в области, свързани с европейскии регионални предизвикателства.

Допустими разходи: 

– Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)

– Разходи за услуги

– Оперативни разходи (възнаграждения, наем на помещения и др.).

ИЗТЕКЛА