Минимален размер на заявената БФП 15 000  евро
Максималния размер на заявената БФП 500 000 евро
Максимален интензитет на подпомагане за индивидуални проекти до 50 %

 

Цел

 Подмярката  има за цел повишаване на конкурентоспособността на българското земеделие, както и преструктуриране и модернизиране на земеделските стопанства.

Допустимост на кандидатите

 •  Земеделски стопани от сектор „Животновъдство“

*Приоритет ще се дава на малките животновъдни стопанства, както и на такива намиращи се в близост или част от зони, в които е възниквала епизоотична обстановка.

 Приоритетни направления

Приоритет № 1 „Подпомагане на животновъдни стопанства“

Приоритет № 2 „Подпомагане на биологично производство“

Приоритет № 3„Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна заетост“

Приоритет № 4 „Подпомагане на проекти, представени от млади земеделски стопани“

Приоритет № 6 „Подпомагане на проекти с интегриран подход“

 Допустими дейности

 1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии
 2. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства
 3. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти
 4. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство
 5. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти
 6. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти

 Допустими разходи

 1. Закупуване на машини, земеделска техника и високотехнологично оборудване, включително чрез лизинг
 2. Строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост
 3. Закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;
 4. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта
 5. Закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта
 6. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства
 7. Разходи за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови напоителни системи и оборудване

Критерии за допустимост

Земеделски производители (физически и юридически лица):

 1. Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;
 2. Минималният стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по малко от 8 000 евро;
 3. Кандидатите, юридически лица, следва да докажат доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;

Критериите за допустимост по т.3 не се прилагат за кандидати с проекти в селски райони, създадени до 1 година преди кандидатстването, за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично-маслени и медицински култури”.

Приоритетни сектори за финансиране

 • Животновъдство

ОЧАКВАН ПРИЕМ: МАРТ – АПРИЛ  2020 година