Бюджет: 8 500 000 евро

Бенефициенти:
• Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
• Общини, собственици/управляващи горски територии;
• Юридически лица, управляващи държавни горски територии;
• Юридически лица, наематели на горски територии;
• Регионални дирекции по горите.

Допустими разходи:
• създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура – лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици, горски пътеки и маршрути,  противопожарни стени;
• закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства;
• изграждане/подобряване на хеликоптерни площадки, с изключение на летищни съоръжения за търговски цели;
• изграждане/подобряване на водоизточници за борба с пожарите;
• строителство/подобряване на наблюдателни пунктове за борба с пожарите;
• закупуване на комуникационно оборудване и средства за наблюдение на горски пожари, вредители и болести;
• изграждане и подобряване на горски пътища.

Условия за допустимост:
• Всички кандидати трябва да докажат собственост върху горските територии, с които кандидатстват за подпомагане, или правото си да ги управляват/контролират;
• Превантивните дейности срещу пожари са допустими за подпомагане само в горските територии, класифицирани като средно или високо рискови от възникване на пожар.
*Списък на териториите с висок и среден риск от горски пожари е посочен в Приложение към Програмата;
• Всички превантивни дейности срещу горски пожари трябва да са част от плана за защита на гората;
• В случаите на превантивни дейности срещу болести и вредители, описанието на настъпилото бедствие трябва да бъде придружено от научни доказателства.

*Списък с болестите и вредителите, които могат да причинят бедствие е посочен в Приложение към Програмата.

Критерии за подбор:
Избираемите проекти за превантивни дейности ще бъдат класирани според големината на площта, която предпазват, като приоритет ще се дава на по-голямата площ.

Интензитет и размер на помощта:
Общия размер на БФП по процедурата е 8 500 000 евро.
Подпомагането по тази подмярка ще бъде 100% от общите допустими разходи.
Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка за целия период на прилагане на ПРСР (2014-2020) е левовата равностойност на 1 500 000 евро на кандидат за подпомагане.
Минимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 2 500 евро на проект.

Крайният срок за подаване на проектни предложения  – ИЗТЕКЪЛ