Цели на процедурата:

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез
предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от производствения сектор за
въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по
отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от
дейността им.

Процент на финансиране:

Категория на предприятието – кандидат/партньор Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)[1]

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS-2)

Микро и малки предприятия 50 % София град (столица): 40%

София област: 50%

Област Благоевград: 50%

Област Перник: 40%

Област Кюстендил: 45%

Средни предприятия 50 % София град (столица): 30%

София област: 50%

Област Благоевград: 50%

Област Перник: 30%

Област Кюстендил: 35%

 

Големи предприятия

 

 

30 % София град (столица), София област, Област Благоевград, Област Перник, Област Кюстендил: 20 %

[1] Съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България. Списък на районите за планиране в България и областите, попадащи в тях е представен в Приложение 13.

  • „Минимална помощ” (de minimis):
 

Категория на предприятието – кандидат/партньор

 

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни предприятия 50 %
Големи предприятия 30    %

Минимален размер на БФП за предприятие: 70 000 лв.

Максимален размер на помощта:

  • микропредприятия – 350 000 лв., но не повече от 90% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за периода 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
  • малки предприятия – 550 000 лв., но не повече от 60% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за периода 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
  • средни предприятия – 750 000 лв., но не повече от 30% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за периода 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
  • големи предприятия – 1 000 000 лв., но не повече от 20% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за периода 2020 г., 2021 г. и 2022 г.Допустими разходи:
    1.Разходи за придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, представляващ дълготраен нематериален актив.

    2.Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи;

Старт на прием на документи: 27.07.2023г до 3.10.2023г