Цели на процедурата:
Подкрепата по процедурата цели по-ефективно използване на водните ресурси в земеделските
стопанства, на базата на внедряване на водоспестяващи технологии, използване на пречистени
отпадъчни води, автоматизиране на процесите на управление на водите, намаляване на загубите
на вода и пр.

Процент на финансиране: 50 %
Общият размер на средствата по настоящата процедура възлиза на 99 736 317 лв. и до 19
947 262 лв. национално публично съфинансиране за невъзстановим данък, съгласно Закона за
данъка върху добавената стойност (ЗДДС), дължим за изпълнение на дейностите по
инвестицията.
Минимален размер на БФП: 15 000,00 лв.
* Минималният размер на допустимите разходи за едно ПИИ, представено от един
кандидат е по-голям или равен на 30 000,00 лв.,
Максимален размер на БФП: 580 000,00 лв.
* Максималният размер на допустимите разходи за едно ПИИ, представено от един
кандидат е 1 160 000 лв. лв.

Допустими кандидати:
• да са регистрирани като земеделски, като това условие трябва да бъде изпълнено и за
предходната стопанска година –2021/2022;
• да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и
средните предприятия;
• ако кандидатите са юридически лица, трябва да са регистрирани по Търговския закон или
Закона за кооперациите.
ВАЖНО: Животновъдните обекти, включени в ПИИ на кандидатите, трябва да са
регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).

Допустими разходи:
• Доставка и монтаж на напоителни/поливни системи (или елементи от тях), включително
инсталации за дъждуване, системи за капково напояване, пивоти, тръбно-ролково
оборудване, водни помпи и помпени станции, генератори, филтри, тръби, маркучи и други
системи/оборудване/елементи от тях и други, използвани в процеса на напояване.
• Доставка и монтаж на съоръжения за съхраняване на вода – резервоари, цистерни и др.
• Доставка и монтаж на оборудване за автоматизирано напояване, включващи цифрови и
роботизирани решения.
• Доставка и монтаж на други активи, свързани с ефективното използване на водите при
осъществяване на земеделската дейност.
• Доставка и монтаж на оборудване/съоръжения за прилагане на технологии за пестене на
вода за напояване;
• Доставка и монтаж на оборудване/съоръжения за прилагане на технологии за пестене на
вода в животновъдството.
• Доставка и монтаж на автоматизирани системи за поене, контейнери с преливници за
дъждовна вода (от улуците) и др.
• Доставка и монтаж на инсталации за пречистване и рециклиране на отпадни и входящи
води, и за повторно използване на води.

Недопустими разходи:
По процедурата не са допустими инвестиции в строителство или изграждане, както и не е предвидено посещение на място преди извършване на инвестициите.

Индикативна дата: 19 май 2023 г.