Цели на процедурата:
Насърчаване на развъдно-подобрителната дейност при едрите и дребни преживни животни (ЕРД и ДРД), и по-конкретно – отглеждането на качествени мъжки разплодници с ценни наследствени, биологични и стопански качества, като един от съществените фактори за постигане на бърз генетичен прогрес.

Процент на финансиране: – 50%

Допустими кандидати:
– да са регистрирани земеделски производители.
– микро и/или малки предприятия.

Допустими разходи:
– изграждане/реконструкция на животновъден обект за отглеждане на мъжки разплодни животни със станции за добив, преценка, съхранение и разпространение на семенна течност (обор за отглеждане на животните, помещения за съхранение на фураж, съоръжения за съхранение на течен и твърд тор, помещения за временно карантиниране на животни и др.);
– оборудване, свързано с дейностите по отглеждане на животните;
– оборудване на лаборатория за окачествяване, охлаждане, замразяване и съхранение на семенна течност;
– транспортни средства за разпространение, с цел използване на добития разплоден материал и др.

Дата на прием: 15.09.2023г