Цели на процедурата:
Основна цел на процедурата е да се подпомогне процеса на предлагане на пазара на
селскостопанска продукция, попадаща в обхвата на сектор „Плодове и зеленчуци“, чрез
финансиране на инвестиции, допринасящи за предлагането на продукти, чието качество,
състояние и вид отговарят на потребностите на крайния потребител. По този начин,
подкрепата ще предостави възможност за повишаване на конкурентоспособността на
производителите на селскостопански продукти от сектор „Плодове и зеленчуци“, в т.ч.
най-вече на тези земеделски стопанства, които са засегнати от последиците от
пандемията SARS-CoV-2.

Процент на финансиране: 50 %
Общият размер на средствата по настоящата процедура: 15 000 000 лева и разходи за
невъзстановим ДДС на стойност 3 000 000 лв.
Минимален размер на БФП: 150 000 лв.
* Минималният размер на допустимите разходи за едно предложение за изпълнение на
инвестиции е 300 000 лв.
Максимален размер на БФП: 1 173 480 лв.
* Максималният размер на допустимите разходи за едно предложение за изпълнение на
инвестиции е 2 346 960 лв.

Допустими кандидати:
Групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието, в които
членове те са само земеделски стопани, ако са регистрирани за първи път като такива по реда на
Наредба № 3 от 1999 г. не по-късно от 30 септември 2022 г

Допустими разходи:
– Разходи за изграждане, ремонт и/или реконструкция на сгради и други недвижими активи,
свързани със съхранение и/или подготовка на продукцията за продажба.
– Разходи за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, използвани за съхранение на
продукцията.
– Разходи за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, чието предназначение е свързано
с подготовка на продукцията за продажба.
– Разходи за закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни
такива, за превоз на продукцията, произвеждана от кандидата, както и машини използвани за
вътрешно цехов и вътрешнозаводски транспорт, които се придвижват само на територията на
местата в които се съхранява и подготвя за продажба продукцията, предвидени са за извършване
на специфични дейности в него и не са предназначени да се придвижват по пътищата (например:
електрокари, мотокари, газокари, товарачи).
– Разходи за оборудване, предназначено за складиране на пр.

Дата на стартиране: 24.10. 2023 г. до 22.12.2023г