Цели на процедурата:
Фондът предвижда предоставяне на подкрепа на земеделските стопани за реализация на целеви
инвестиции, за закупуване на материални и нематериални активи за прилагане на дейности,
осигуряващи опазване на компонентите на околната среда и смекчаване на последиците от
климатичните промени, въвеждащи иновативни производствени и цифрови технологии, технологии
за производство и организация в селското стопанство, за автоматизиране на работните процеси.

Процент на финансиране:  50%

Минимален размер на БФП: 15 000,00 лв.

Максимален размер на БФП: 500 000,00 лв.

Допустими кандидати:
Групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието, в които
членовете са само земеделски стопани.

Допустими разходи:
• Земеделска техника;
• Инвентар;
• Оборудване за превенция;
• Автоматизирани системи и машини;
• Машини за съхранение на продукция;
• Електрокари, мотокари, газокари и др;
• Системи и оборудване/включващи софтуер и/или хардуер;
• ВЕИ.

Прием на документи от: 28.09.2023 до 20.12.2023г