Цели на процедурата:

Ускоряване на прехода към кръгова икономика  чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели  за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им.

Процент на финансиране:

 

Категория на предприятието – кандидат/партньор

 

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни предприятия                                50 %
Големи предприятия                                30 %

 

 

 

Допустими кандидати:

Да са търговци – микро, МСП и големи предприятия, по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство., включително и партньорство между тях

Допустими разходи:

– Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи;

– Разходи за придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, представляващ дълготраен нематериален актив.

Минимален и максимален срок за изпълнение на предложението за изпълнение на инвестиция:

Продължителността на всяко предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

Индикативна дата за обявяване на процедурата: 11.03.2023 г.