Цели:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ- 136 226 120 лв. (69 651 309,16 евро).

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 25 000 лв.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 150 000 лв.

Максимален интензитет– 50%.

Допустими кандидати: Микро, малки и средни предприятия в производствения сектор.

Допустими разходи:

1.Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, системи представляващи дълготрайни активи и материали, включени в Списъка на допустимите категории материали и оборудване.

2. Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията.

3.Списък на допустимите категории материали и оборудване:

-Котли: Стандартен котел (конвенционален) котел;  Нискотемпературен котел; Кондензационен котел.

-Горелки: С принудително впръскване /инжекционни, факелни, микропламенни; Автоматични газови горелки с принудителна циркулация; Рекуперативни/регенеративни горелки.

-Кондензни гърнета за пара или сгъстен въздух: механични, термостатични и термодинамични.           

-Лъчисто газово отопление.

-Термопомпи за отопление и охлаждане, вкл. за загряване на вода за битови нужди: Външен въздух-вода; Външен въздух-въздух; Вода-вода.

-Слънчеви системи за топла вода и битово горещо водоснабдяване: Плоски колектори,

Вакуумно-тръбни колектори.

-Предварително изолирани тръби (за пара или за вода): въздух/въздух, масло/вода и др.

-Системи за оползотворяване на отпадна топлина/студ, генерирана при производството на сгъстен въздух или студопроизводство        .

-Рекуперативни блокове за отопление, вентилация и охлаждане: Рекуперативен блок с пластинчати топлообменници; Енерговъзстановяващ блок с ротационни топлообменници; Рекуперативен блок с топлообменник в циркулационния контур с междинен топлоносител; Рекуперативен блок с топлообменници тип „Топлинна тръба“.

-Системи за хибридна вентилация.

-Чилъри: Спирални компресорни чилъри  ≤ 200 kW охладителна мощност; Бутални компресорни чилъри      ≤ 500 kW охладителна мощност; Винтови компресорни чилъри ≤ 700 kW охладителна мощност; Покривни климатици с високоефективни компресори, високоефективни двигатели на вентилаторите и подобрени топлопреносни повърхности.

-Климатични камери с високо ефективна регенерация на топлина/студ/влага.       

-Енергийно-ефективни охладители на въздух: Системите за директно овлажняване на въздуха включват промишлени  пароовлажнители и овлажнители на въздуха.

-Помпи.

-Компресори за сгъстен въздух, вкл. резервоари за сгъстен въздух: Бутални и Ротационни..

-Въздуходувки за сгъстен въздух.      

-Централизирано управление на системи за сгъстен въздух: Системите за управление се състоят от сензори и PLC контролери.

-Изсушители на сгъстен въздух: хладилни; адсорбционни и комбинирани.        

-Устройства за компенсация на реактивна енергия и филтри за хармоници.

-Системи за регулиране на оборотите на електродвигатели с честотни регулатори/инвертори/ и софстартери.

-Енергийно-ефективни изолационни системи в сгради: изолации, прозорци и врати.

-Енергоспестяващи осветители.

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта: Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 10 /десет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Срок за подаване на проектни предложения: Април-Май 2022г.