Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия “ е :

90 000 000 евро.

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всеки индивидуален проект е 50 000 лева.

Максималният размер съответно 1 500 000 лева.

Процент на съфинансиране

По Елемент А „Инвестиции“

1) Интензитет на помощта при избран режим „регионална инвестиционна помощ“:

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на проекта:

извън ЮЗР

в ЮЗР

Микро и малки предприятия

70%

45%

Средни предприятия

60%

35%

ВАЖНО: Кандидатът следва да заложи един и същи интензитет за всички разходи в проектното си предложение, финансирани по режим „регионална инвестиционна помощ“, с изключение на случаите, когато проектът се изпълнява едновременно в два района с различен максимално допустим интензитет на помощта. В този случай кандидатът следва да обособи разходите съобразно приложимите интензитети за съответния район.

2) Интензитет на помощта при избран режим „De minimis”:

Микро, малки и средни предприятия:  70%

3) Интензитет на помощта при избран режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“ по чл. 38 от Регламент (ЕС) № 651/2014.

Микро и малки предприятия: 65%

Средни предприятия: 55%

По Елемент Б „Услуги“

Интензитет на помощта за режим „de minimis”:

Микро, малки и средни предприятия: 90%

Допустими кандидати:

Критерии за допустимост на кандидатите:

  1. Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
  2. Да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014;

Кандидатите по настоящата процедура са длъжни да удостоверят на етап кандидатстване, че са микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малките и средните предприятия и по смисъла на Приложение І към Регламент (ЕС) № 651/2014 като попълнят и представят към проектните предложения Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение Ж към Условията за кандидатстване).

  1. Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти.
  2. Кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008) в един от следните сектори:

B „ Добивна промишленост “,

C „Преработваща промишленост“,

D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“,

E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“,

F „Строителство“.

За да удостоверят, че осъществяват основната си икономическа дейност в горепосочените допустими сектори, кандидатите следва да представят към проектните предложения актуално Удостоверение за код на основната икономическа дейност, издадено от Националния статистически институт (въз основа на данни за 2015 г.).

Дейности, допустими за финансиране

Д

Допустими дейности:

Елемент А „Инвестиции“

• Инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност, извършено от лица, вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ;

• ВСЯКА от предвидените за изпълнение дейности по Елемент А следва да е с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка съгласно обследването за енергийна ефективност;

ВАЖНО: В случай че мерките включват системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВИ), допустими са само такива за собствено потребление.

ВАЖНО: По Елемент А „Инвестиции“ кандидатите сами избират ЕДИН измежду приложимите режими на държавна/минимална помощ съобразно спецификата на проекта и предвижданите допустими дейности. Дейностите по настоящия Елемент могат да бъда изпълнявани по преценка на кандидата :

– при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ или

– при условията и праговете за инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност или

– при условията и праговете за минимална помощ.

Комбинирането на различни режими на помощ в рамките на Елемент А е недопустимо.

1. В случай че по Елемент А избраният от кандидата режим държавна помощ е регионална инвестиционна помощ, допустими са само проектни предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на първоначални инвестиции в материални и нематериални активи:

− разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект.

− основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.

2. При Елемент А, в случай че избраният от кандидата режим държавна помощ е „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“, не са допустими за финансиране дейности, които са с цел гарантиране, че потенциалните бенефициенти спазват стандартите на ЕС, които вече са приети, дори ако все още не са влезли в сила. Съответствието с посоченото изискване се декларира от страна на кандидата в рамките на Декларацията за държавни/минимални помощи. За проверка на съответствието и изпълняване на изискването на чл. 38, пар. 2 от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014, в състава на оценителната комисия ще бъдат включени представители на Министерство на околната среда и водите и/или други лица, разполагащи с необходимата експертиза.

ВАЖНО: В случай че за дейностите, за които кандидатът заявява финансиране, е налице изискване за спазване стандарт на Съюза, той може да кандидатства за финансиране по режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“ след като е постигнал съответствие с този стандарт.

Елемент Б „Услуги“

– Дейности, свързани с и необходими за изпълнението на проекта:

– Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;

– Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;

-Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) от лице, вписано в публичния регистри по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност;

– Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на дейностите, включени в Елемент А;

– Публичност и визуализация;

– Одит на проекта (извършен от регистриран одитор) – приложимо за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) в съответствие с чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) № 1268/2012 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС,Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

Индикативен срок заотваряне на процедурата : октомври 2022