BG16RFOP002-3.002 „Енергийна ефективност за големи предприятия“

Цел на процедурата: Представяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за изпълнение на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

Общ размер на БФП: Левовата равностойност на 50 млн. евро

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ: 500 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект не може да надхвърля: 2 500 000 лв.

Максимален размер на съфинансиране:

По Елемент А

1) при избран режим „регионална инвестиционна помощ“:

– 25% за дейности в Югозападен район за планиране (области София-град, София област, Перник, Кюстендил и Благоевград);

– 50% за дейности извън Югозападен район на страната.

2) при избран режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“ по чл. 38 от Регламент (ЕС) № 651/2014.

– 45% за цялата страна.

По Елемент Б ( режим „de minimis”):

– 50% за цялата страна

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

– Големи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

– Кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти;

– Икономическата дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008), за която заявяват подкрепа кандидатите, следва да е в един от следните сектори:

B „Добивна промишленост“,

C „Преработваща промишленост“,

D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (Допустими за финансиране само по режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“);

E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“,

F „Строителство“ (Дейности отнасящи се до инфраструктурата, свързана със сектор транспорт са допустими за финансиране само по режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“)

ВАЖНО: Кандидатите по настоящата процедура могат да заявят за подкрепа дейности, които се изпълняват в рамките на основната или на допълнителната си икономическа дейност.

НЕ СА ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ:

 • Предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
 • Предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 (Приложение У към Условията за кандидатстване) попадат в Сектор С – код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва:

– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

– 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

– 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

– 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;

– 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

– 10.81. „Производство на захар”;

– 10.83. „Преработка на кафе и чай”;

– 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;

– 10.91. „Производство на готови храни за животни”;

– 11.02. „Производство на вина от грозде”;

– 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;

– 11.06. „Производство на малц”.

 • Предприятия, чиято дейност за която кандидатстват, попада в секторите на търговия или услуги съгласно КИД-2008.
 • По елемент A потенциалните кандидати не могат да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 и по-конкретно, ако:

А) Дейността, за която кандидатстват, се отнася до:

• сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент (ЕС) № 1379/2013;

• сектора на първично производство на селскостопански продукти;

• сектора на преработка и продажба на селскостопански продукти, в следните случаи:

– когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на тези продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от съответните предприятия; или

– когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители;

• помощи за улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини в съответствие с Решение 2010/787/ЕС на Съвета.

В случай на „регионална инвестиционна помощ“ са налице и следните допълнителни ограничения:

• сектор стоманодобив;

• сектор въгледобив;

• сектор корабостроене;

• сектора за производство на синтетични влакна;

• сектор транспорт, както и свързаната с него инфраструктура;

• производство и дистрибуция на електроенергия и енергийните инфраструктури.

ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ:

Допустими проекти:

 • За да са допустими по настоящата процедура проектите трябва да се основават на мерки, препоръчани в енергиен одит7 по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти (съгласно Приложение Б към Условията за кандидатстване).
 • Трябва да включват задължително дейности по Елемент А.

ВАЖНО: Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи комбинация от двата елемента, като Елемент А е задължителен. Включването САМО на дейности по Елемент Б е НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура.

ПРИОРИТЕТ ЩЕ БЪДЕ ДАДЕН НА ПРОЕКТИ, КОИТО:

 • се изпълнява в сектори, които се характеризират с висока енергийна интензивност (химическа промишленост; производство на стомана; производство на цимент, керамика, стъкло и вар; производство на цветни метали, производство на хартия) съгласно КИД 2008 г.
 • включват пречистване на отпадъчни води, рециклиране на бракувана продукция или използването на рециклирани суровини.
 • ще се изпълняват около и в териториите от мрежата Натура 2000 (Проектът се изпълнява в населено място, чието землище попада частично или изцяло в границите на защитена зона от мрежата „Натура 2000“).

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Изпълнение на мерки, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията, вкл.:

 • Дейности за повторно използване на остатъчната топлинна енергия в промишлеността;
 • Въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт ;
 • Извършване на СМР, които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията;
 • Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Придобиване на ДМА и ДНА, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията.

Елемент А

ВАЖНО: По Елемент А кандидатите следва да изберат ЕДИН от двата приложими режими на държавна помощ съобразно спецификата на проекта и предвижданите допустими дейности. Дейностите по настоящия Елемент могат да бъда изпълнявани по преценка на кандидата :

– при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ или

– при условията и праговете за инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност.

1. В случай че по Елемент А избраният от кандидата режим държавна помощ е регионална инвестиционна помощ, допустими са само проектни предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на първоначални инвестиции в материални и нематериални активи, свързани с:

− разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект

или

− основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.

ВАЖНО: Инвестиции в системи, които произвеждат енергия, вкл. и за собствено потребление (системи за климатизация, котли, системи за оползотворяване на отпадна енергия, термопомпи, вентилационни системи и др. подобни), не могат да получат финансиране по режим „регионална инвестиционна помощ“.

2. При Елемент А, в случай че избраният от кандидата режим държавна помощ е „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“, не са допустими за финансиране дейности, които са с цел гарантиране, че потенциалните бенефициенти спазват стандартите на ЕС, които вече са приети, дори ако все още не са влезли в сила.

Елемент Б

1) Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001, както следва:

1.1 Консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;

1.2 Консултантски услуги по сертифициране на система за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;

2) Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;

3) Извършване на СМР, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;

ВАЖНО: Посоченият вид СМР не представляват енергийно ефективна мярка и в тази връзка могат да бъдат включени за изпълнение само по Елемент Б. Кандидат може да предвиди такава дейност в проектното си предложение, при условие че в т.5.1.6. от енергийния одит е налице описание на СМР пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на актива/ите, препоръчани в съответната енергийно ефективна мярка.

4) Инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност, които не са заявени по Елемент А;

5) Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на енергийно ефективните мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност и предвидени да бъдат реализирани по проекта (в рамките на Елемент А и/или Елемент Б на процедурата);

6) Публичност и визуализация – до 3000лв;

7) Одит на проекта (извършен от регистриран одитор) – до 6500 лв. – приложимо за проекти с размер на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) в съответствие с чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) № 1268/2012 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС,Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза;

ВАЖНО: В случай че мерките включват системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВИ), допустими са само такива за собствено потребление.

ВАЖНО: Разходите за Елемент Б не следва да надвишават 40% от общо допустимите разходи по проекта.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА:

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Презентация Енергийна ефективност за големи предприятия