За бенефициенти – микро, малки и средни предприятия, не се изисква съфинансиране.

За бенефициенти – големи предприятия, се изисква минимално съфинансиране в размер на 20% от общата стойност на проекта.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева

За минимална помощ ще се счита целият размер на средствата от безвъзмездната финансова помощ, разходвани от кандидата при изпълнението на дейностите. Общият размер на помощта de minimis, предоставяна във всяка държава членка на едно и също предприятие за период от 3 бюджетни години не може да надхвърля 200 000 евро (391 166 лева по официалния курс на БНБ) .

Допустими кандидати

Специфични изисквания за допустимост на кандидата:

В допълнение към общите изисквания, кандидатът трябва да отговаря и на следните условия:

1.Кандидатите могат да бъдат микро, малки, средни и големи предприятия, в качеството им на работодатели, със самостоятелна правосубектност, които имат право да осъществяват дейност на територията на Република България, в съответствие с българското законодателство.

Кандидатите по настоящата процедура са длъжни да удостоверят на етап кандидатстване, че са микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малките и средните предприятия като попълнят и представят към проектните предложения Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение V към Условията за кандидатстване). Предприятията, които не съответстват на посочените дефиниции за микро, малко или средно предприятие, представляват големи предприятия.

ВАЖНО! Преди сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Управляващият орган ще извърши документална проверка на декларираната от одобрените кандидати на етап кандидатстване категория на микро, малко или средно предприятие, във връзка с максимално допустимия интензитет на безвъзмездната финансова помощ за установената категория.

2.Кандидатът отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013;

Оценителната комисия ще провери на етап оценка на административносъответствие и допустимост дали кандидатът не попада в забранителния режим на Регламент (ЕС) № 1407/2013. Всички други обстоятелства, свързани с изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 се

приемат на декларативен принцип. Подробна проверка на декларираните обстоятелства ще се извършва преди сключването на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

3.Кандидатът разполага с финансов капацитет (съгласно приложени ОПР и Счетоводен баланс за последната и текущата финансови години), съобразно Приложение: „Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“

– Когато кандидатът е новорегистрирана/новосъздадена организация, горепосочените изисквания се отнасят и за него и се доказват със същите документи за периода от регистрацията на кандидата до момента на кандидатстване.

4.Когато кандидатът е предвидил по проекта дейност 3 „Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите“, е необходимо да е осигурил в предприятията задължителните здравословни и безопасни условия на труд. Това обстоятелство се доказва чрез предоставяне на описаните по т. 21 (т. 9.1. и т. 9.2.) документи.

5.Допустими кандидати по дейност 3.3. „Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд“ са организации с КОД по КИД 2008, съгласно Приложение към Заповед № РД-01-898 от 09/11.2015 г. на Министъра на труда и социалната политика /Приложение за информация към Условията за кандидатстване/. Това са организации с коефициент на трудов травматизъм по икономическа дейност равен или по-висок от средния за страната.

ВАЖНО! По настоящата покана за подаване на проектни предложения, кандидатът участва самостоятелно. Партньорството не е допустимо.

Кандидатът не може да бъде държавна/централна и/или териториална и/или общинска администрация.

Общи изисквания за дейностите:

Всяко проектно предложение следва да съдържа задължително следните дейности:

Дейности/разходи за организация и управление на проекта

Дейности/разходи по информиране и публичност.

Допустимите дейности трябва да са в съответствие с хоризонталните принципи по ОП и да не се допуска дублиране на финансиране на едни и същи дейности от различни източници.

Не са допустими за финансиране дейности, които са стартирали, физически приключени или изцяло изпълнени преди подаване на проектното предложение.

По процедурата ще бъдат насърчавани проекти, подкрепящи мерки за подкрепа на лица над 54 годишна възраст и на хора с увреждания, мерки за развитие в областта на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата и ресурсната ефективност, мерки насърчаващи съвместяването на професионалния, семейния и личния живот, както и мерки за осигуряване на достъп за хора с увреждания.

По процедурата е допустимо извършването на текущ и основен ремонт, съгласно §5,т. 42 и т.43 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ. Текущият ремонт е допустим при реализиране на дейност 3.1. „Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.“ и дейност 4 „Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.“ Основният ремонт е допустим единствено за извършване на дейности по осигуряване на достъп за хора с увреждания!

В случай че за осъществяването на конкретна дейност, кандидатът е предвидил да извършва ремонтни дейности (където е допустимо), е необходимо кандидатът да разполага със собствено помещение или да има договор за наем за помещението, в което се предвижда да се извърши ремонт. Следва да се има предвид, че след приключване на проекта, бенефициентът е длъжен да запази предназначението на ремонтираните помещения за срок не по-кратък от 5 години от датата на одобрение на окончателния доклад без прекъсване, с изключение на непредвидени обстоятелства. В случай на възникване на непредвидени обстоятелства, срокът спира и продължава да тече след отпадането им. По отношение на малки, средно и микро предприятия, горецитираният срок се намалява на 3 години.

Допустими дейности:

Освен двете задължителни дейности, по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са допустими за финансиране следните дейности:

1.Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда.

Дейността е насочена към оптимизация на управлението и развитието на човешките ресурси. Необходимостта от промени в наличните системи за развитие на човешките ресурси следва да са обвързани със стратегията за развитие на предприятието и да се основават на свързана с нея потребност от организационни промени от различен характер.

Кандидатът следва да има предвид, че като задължителни в дейността следва да се включат следните елементи, в случай че в целевата група по проекта има лица над 54 г. възраст:

– Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на професионалния и личния живот;

– Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители (над 54 години);

Като допустими в дейността, могат да се включат следните примерни елементи:

– Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на професионалния и личния живот;

– Обезпечаване на предприятието със софтуер за управление на човешките ресурси в предприятието;

– Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда;

– Въвеждане на нови практики за обезпечаване на човешки ресурси – планиране, подбор и наемане;

– Въвеждане/подобряване на мерките за развитие на кадрите по отношение на планиране на обучения, управление на кариерата, планиране и осъществяване на мерки за учене през целия живот;

– Въвеждане на промени в системите за заплащане на труда;

– Оптимизация на вътрешната комуникация, подобряване на взаимоотношенията и координацията в работата между длъжностите и организационните звена на различни нива.

При реализирането на конкретната дейност, кандидатът следва да обоснове и опише необходимостта от усъвършенстване и подобрения спрямо текущото състояние на предприятието и неговото планирано развитие. Когато е приложимо за конкретния проект, кандидатът следва да предостави допълнителна обосновка как предвидените мерки ще допринесат за повишаване производителността на труда в предприятието и/или за опазване на околната среда.

Важно!

Дейността трябва да включва задължително и практическото въвеждане в действие (напр. приемане от ръководните органи и включване във вътрешни документи) на разработените в дейността промени и/или нововъведения по отношение на управлението и развитието на човешките ресурси.

По процедурата се подкрепят проекти, в които са включени мерки за насърчаване на по-възрастните работници и служители и удължаване на професионалния им живот, насърчаване развитието в областта на политиката по околната среда, политиката по изменение на климата, ресурсна ефективност, вкл. прилагане на изискванията на законодателството на ЕС и националното законодателство в тези области и за допринасянето за преодоляване на недостига на „зелени“ умения в съответствие с реалните нужди на пазара на труда и на ниво предприятие, мерки насърчаващи съвместяването на професионалния, семейния и личния живот. Включването на мерки за подкрепата на лица над 54 годишна възраст, за опазване на околната среда и за съвместяването на професионалния, семейния и личния живот носят допълнителни точки при оценка на проектните предложения.

2.Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца.

Тази дейност може да се изпълни чрез осигуряване на организиран собствен транспорт за собствена сметка или възлагане на превоза на лицензиран превозвач, спазвайки разпоредбите на Закона за автомобилните превози/17.09.1999 г.

Лицата от целевата група, включени в тази дейност следва да отговарят на условията, определени в т. 14 от Условията за кандидатстване.

При попълване на Формуляра за кандидатстване в описание на конкретната дейност следва да се предостави следната информация:

– Детайлно разписана транспортна схема, която включва броя на лицата, за които се извършва превоз, маршрута на извършвания превоз на пътници от и до работното място, както и дали превозът ще се извършва на няколко пъти, в случай че работниците осъществяват дейността си на смени. Детайлната транспортна схема описва подробно маршрута в километри от началната точка, откъдето тръгва съответното превозно средство, местата, от които се качват/слизат служителите до работното място и обратно;

– Вида (брой места) и броя на използваните транспортни средства по маршрута за денонощие – представя се единствено, в случай че кандидатът извършва превоза на пътници от и до работното място със собствен транспорт.

3. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите.

3.1. Осигуряване на средства за колективна защита5, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.

ВАЖНО! В рамките на тази дейност не е допустимо закупуването на машини и съоръжения, свързани с модернизация на производствената/основната дейност на предприятието.

С оглед подпомагането на кандидатите относно допустимите за финансиране разходи, свързани с изпълнението на дейността, се прилага примерен (неизчерпателен) списък на мерки за реконструкция/модернизация на обекти, машини и подходящи за закупуване средства за колективна защита, съобразно идентифицираните рискове:

1. Защита от прах, токсични и други вредни вещества:

– локална аспирационна система при източника на отделяне на вредни вещества;

– нагнетателна вентилационна система за чист въздух в работното помещение;

– вакуумни системи за почистване с цел намаляване на вторичните източници на

замърсяване;

– аварийни вентилационни системи;

2. Защита от наднормен шум

– защитни прегради, ограждения, шумопоглъщащи покрития на стени и тавани;

– заглушаване или изолация на стените и таваните на работните пощения, в т.ч. екрани, кожуси, и др. ограждения около източниците на производствен шум;

– звукоизолирани кабини за работещите в производствени помещения с наднормен шум;

3. Защита от вибрации при работа

– поставяне на фундамент (различен от този на производственото помещение) под източника на вибрации, демпфериране на вибриращите машини;

– осигуряване на допълнително оборудване към машините, намаляващо риска от вибрации (седалки, които поглъщат вибрациите; ръкохватки, намаляващи вибрациите и др.);

4. Защита от навлизане в опасна зона

– ограждения – плътни, мрежести, прозрачни;

– блокировки – механични, електрически или др.;

– ограждения с блокировки;

– предпазители;

– предпазители с блокировки;

– екрани;

– устройства, оптични и други сензори следящи опасната зона;

5. Защита от падащи предмети

– козирки, навеси, прегради;

– тунели;

– мрежи;

– бордови дъски;

6. Защита от летящи, изхвърлени частици и/или предмети

– предпазители;

– предпазни екрани;

– паравани, ограждения;

7. Защита от падане от височина и падане при придвижване по стълби или наклон

– парапети, перила, бордова дъска;

– мрежи;

– осигурителни линии;

8. Защита от допир до горещи повърхности

– изолиране на зоните;

– ограждения, екрани;

– изолиращи покрития;

9. Защита от потенциално експлозивна атмосфера, защита от опасни пари или аерозоли на химични агенти, прах

– обща вентилация;

– локална аспирация;

– система от блокировка свързана с техническо средство за анализ на съдържанието на горими газове, пари или частици- газсигнализатори, газанализатори;

– аварийни душове за промиване на очите на работещите или цялото тяло (не е допустим съпътстващ ремонт на санитарни помещения, зони за отдих и др.);

10. Защита от опасни лъчения

– предпазни екрани – защитни покрития;

– система от блокировка, свързана с техническо средство за анализ на работната среда за наличие на вредни емисии – автоматичен контрол;

– екраниране на лазерните устройства, отстраняващо възникването на опасности за здравето на работещите;

– оптически устройства за наблюдение или регулиране на лазерните устройства, така, че да не възниква опасност за здравето в резултат на лазерно лъчение;

11. Защита от електростатични заряди

– система за изравняване на потенциалите и заземяване на металните части на работното оборудване и помещението;

– система за оросяване, неутрализиране или йонизиране на атмосферата с цел повишаване проводимостта й;

– използване на токопроводими подови настилки в производствените помещения;

12. Защита от електромагнитни полета

– излъчващите елементи се екранират поотделно, като генераторът се екранира с общ екран;

– екраниране с плътен материал или с метална мрежа;

– предупредителна сигнализация или блокировка;

13. Защита от неблагоприятен микроклимат

– системи подобряващи микроклимата – температура, влажност, скорост на въздушното течение;

– вентилационни системи за осигуряване на свеж въздух /нагнетателна вентилационна система/;

– въздушни, механични или водни завеси за относително изолиране на зоните и помещенията с неблагоприятен микроклимат;

– подмяна на дограма;

– изграждане на окачени тавани с цел намаляване обема на помещенията;

– климатични системи/климатици;

14. Изкопи

– платна за защитни системи за изкопи;

– технически средства за ограждане и сигнализиране на изкопите, когато това се изисква;

– газсигнализатори;

15. Защита от пожар и взрив

– система от хидранти, шлангове със струйници;

– автоматична пожарогасителна инсталация;

– пожароизвестителна инсталация;

– автоматични газанализатори;

– мълниезащитна инсталация;

16. Защита при работа в ограничени пространства

– полиспастни системи за спасяване;

– газсигнализатори;

17. Защита при аварии и природни бедствия

– система за аварийно известяване с цел евакуация;

18. Електробезопасност

– изолиращи щанги;

– изолиращи стълби;

– изолиращи площадки;

– диелектрични килимчета;

– предпазни екрани;

– временни ограждения;

– преносими заземители;

– изолиращи щанги за преносими заземители;

– изолиращи оперативни щанги;

19. Защита от биологични агенти в работната среда

– подходяща вентилация (общообменна, измукваща и вкарваща- нагнетяваща);

20. Ергономия при работа – приоритетно за хора с увреждания

– ергономични офис столове;

– ергономични работни столове.

3.2. Закупуване на ЛПС и специално работно облекло.

Минимални изисквания:

При разписването на тази дейност, кандидатът следва да представи списък на работните места и видовете работи, при които е необходимо да се използват ЛПС и/или специално работно облекло, утвърден въз основа на извършената оценка на риска на работните места. Списъкът следва да отговаря на изискванията, посочени в чл. 17, ал. 3, т.1-4 от Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на ЛПС на работното място./Кандидатът има право да закупи и осигури ЛПС и/или специално работно облекло за своите служители, като за целта във Формуляра за кандидатстване в описанието на конкретната дейност изрично обоснове нуждата от подмяна и закупуване на нови и по-модерни ЛПС и/или специално работно облекло за нуждите на заетите в предприятието лица. При закупуването на нови ЛПС, които предлагат комбинирана защита, т.е. защита, постигана до момента с помощта на няколко отделни средства, в описанието на дейността, следва да се посочи точно, детайлно и изчерпателно, новозакупените ЛПС кои средства за защита от приложения към проектното предложение Списък на ЛПС ще заменят/надградят. Заложените за закупуване ЛПС и специално работно облекло, следва да отговарят на точния брой на заетите лица по длъжности, които ползват средствата за защита и да бъдат планирани, съгласно срока за износване в Списъка на работните места и видовете работи за периода на изпълнение на проекта.

Допустимо е закупуването на ЛПС и специално работно облекло за периода, планиран за изпълнение на проекта, ако съответстват на оценката на риска, вписани са в утвърдения списък на работните места и видовете работи, при които се използват ЛПС и специално работно облекло и кандидатът е обосновал необходимостта от такива.

ВАЖНО! Недопустимо е закупуването на резервни бройки!

УО няма да признава разходи за закупуване на ЛПС и специално работно облекло, които вече са закупени от кандидата и не е обоснована необходимостта от нови.

Няма да бъдат финансирани работни облекла, съгласно Наредбата за безплатно работно и униформено облекло, приета с ПМС № 10 от 20.01.2011 г., обн. ДВ. Бр. 9 от 28 януари 2011 г.

3.3. Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд.

Разходите по дейност „Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд“ е допустимо да бъдат до 10% от общата стойност на проекта.

Допустими кандидати по тази дейност са организации с КОД по КИД 2008, съгласно Приложение към Заповед № РД-01-898 от 09/11.2015 г. на Министъра на труда и социалната политика /Приложение за информация към Условията за кандидатстване/, които са с коефициент на трудов травматизъм по икономическа дейност, равен или по-висок от средния за страната. Среднияткоефициент на трудов травматизъм, който ще се прилага за страната през 2016 г. е Ктт = 0,66.

За целите на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, е допустим за внедряване и сертифициране следният стандарт за здраве и безопасност при работа:

BS OHSAS 18001:2007 (Ocupational Health and Safety System) – Система за управление на здравето и безопасността при работа. BS OHSAS 18001:2007 е стандарт за система за управление на здравето и безопасността при работа, разработен да даде възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд. BS OHSAS 18001 e съвместим с ISO 9001 и ISO 14001 и позволява лесна интеграция. Правните и регулаторните изисквания и непрекъснатото подобрение са два важни аспекта на BS OHSAS 18001. Елементите на BS OHSAS 18001 включват политика и ангажираност; идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска, оценка на съответствието; законови изисквания; цели и програми, организация и персонал, обучение, комуникация и консултации; документи и записи; оперативен контрол, готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерване, разследване на инциденти и злополуки; коригиращи и превантивни действия, одит и преглед от ръководството. Тази под дейност включва както подготовка за внедряване на стандарта, така и сертификацията му от независим изпълнител.

3.4. Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване.

Обучението може да включва правила за безопасна работа за защита на работещите от опасности и рискове, в зависимост от спецификата на професията/извършваната дейност и на индивидуалното работно място:

– при работа с оборудване, машини, съоръжения и др.;

– по време на технологични процеси, повлияни от фактори на работната среда и трудовия процес;

– при използване на различни материали;

– при пътни маршрути и опасни зони (вкл. Шахти, асансьори и др.);

– при използване на транспортни средства или при работа с тях.

Обучението на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване, се провеждат на основата на действащите правила, норми и изисквания и утвърдените от работодателя правила и инструкции за безопасна работа. Тематиката и продължителността им се съобразяват с всички други изисквания, регламентирани в специфичните за дадена дейност или вид работа нормативни актове.

3.5. Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведеното по проекта работно оборудване и технологии, в случай че не е осигурено такова от доставчика.

Минимални изисквания:

С оглед постигане на заложените цели, проектът трябва да включва дейности за предоставяне на обучения на заети лица. Обученията са насочени към всички заети в предприятието/фирмата лица и са допустими в следните случаи:

a) за придобиване на специфични умения за работа с машини, системи и съоръжения, преминали реконструкция/модернизация, във връзка с подобряване на здравословните и безопасни условия на труд на работното място и свързаната с това промяна на технологични процеси;

б) при въвеждане на изцяло нови средства/системи за колективна защита, които изискват специфично обучение на заетите лица, като обучението не следва да припокрива извънредния инструктаж за безопасност на труда, съгласно чл. 16, ал.1, т. 3 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

ВАЖНО! След извършване на дейностите по обучение (по т. 3.4. и т.3.5) следва да бъде издаден документ, удостоверяващ участието на определените служители в обученията. Задължителното обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на индивидуалното работно място и на професията, съгласно чл. 26 (2) 1 „а” и „б” от ЗЗБУТ и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г, не са допустими по настоящата операция.

4.Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.

За осъществяване на дейността е допустимо да се закупи оборудване необходимо за обзавеждане на помещения за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др., което следва да бъде обосновано във Формуляра за кандидатстване, в описанието на конкретната дейност. В случай че в проектното предложение е предвидено закупуване на оборудване, което не е обосновано, това е основание за неговото премахване от проектното предложение, както и съответните разходи от бюджета, в случай на одобрение на проектното предложение.

За целите на настоящата процедура, по тази дейност е допустимо работодателят да осигури на работниците и служителите следните социални придобивки: – Дейности, свързани с осигуряване на дневни занимания с деца; – Осигуряване на достъп за хора с увреждания; – Помещения/места за хранене съобразно рационалните норми и специфичните условия на труд; – Помещения/места за краткотраен отдих, физическа култура и спорт. Избора на включените в проекта социални придобивки следва да е обоснован и направен в съответствие с нуждите на предприятието.

В случай че за осъществяването на конкретната дейност, кандидатът е предвидил да извършва ремонтни дейности, свързани с адаптиране на помещения в места за отдих, хранене и почивка, спортни съоръжения и др., е необходимо кандидатът да разполага със собствено помещение или да има договор за наем за помещението, в което се предвижда да се извърши ремонт. Основният ремонт е допустим единствено за извършване на дейности по осигуряване на достъп за хора с увреждания!

Аргументацията за ремонта се записва в описанието на конкретната дейност във Формуляра за кандидатстване и следва да съдържа: вид на ремонта, описание и размер на помещението и др. Липсата на обща аргументация за вида и необходимостта от ремонт е основание за неговото отстраняване от проектното предложение и заличаване на съответните разходи от бюджета, в случай на одобрение на проектното предложение. Обосноваността на допустимите за конкретната дейност разходи за ремонт ще се проследи на етап изпълнение.

ВАЖНО! В случай че за нуждите и целите на проекта във връзка с осигуряване на достъп за хора с увреждания е необходимо да се извърши основен ремонт:

– Кандидатът представя преди стартиране на ремонтните дейности копие от издадено и влязло в сила разрешение за строеж (заверено „вярно с оригинала”) или писмо от главния архитект на общината, че за обекта не се изисква разрешение за строеж (важи за обект, за който по ЗУТ не се изисква разрешение за строеж).

Допустими разходи

По настоящата схема се въвежда максимално допустима средна цена за извършвания превоз на пътници, която не може да надхвърля 0, 50 лв. /км за едно превозно средство, независимо от броя на пътниците в него. В случай че Кандидатът осъществява превоза, средната стойност на извършения превоз на пътници се формира на база общия размер на преките допустими разходи, извършени за осъществяване на превоза на пътници, разделени на общия брой изминати километри. При формиране на средната цена на осъществения превоз на пътници, се включват разходите за възнаграждения и осигуровки от страна на работодателя лицата, които ще извършват превоза на пътници (Бюджетно перо 1./ 1.1.) и разходите за гориво (Бюджетно перо 3./3.3). В калкулираната цена за извършвания превоз на пътници НЕ могат да бъдат включвани други разходи (напр. винетни стикери, ГТП, данъчни плащания и т.н).

І. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1./1.1. Разходи за трудови възнаграждения на физическите лица, вкл. осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение наети по Дейност 1, Дейност 2, Дейност 3 и Дейност 4.

– В Бюджетно перо 1./1.1. следва да се посочват разходи за брутни възнаграждения, осигуровки за сметка на работодателя /както и всички доплащания по приложимото национално законодателство – обезщетения за неизползван отпуск, доплащане за прослужено време и др./ на физически лица, пряко ангажирани с изпълнението на финансираните дейности и необходими за тяхната подготовка и осъществяване.

– Планираните разходи за възнаграждения в бюджетно перо 1./1.1. следва да бъдат заложени при спазване на разпоредбите на Методологията за регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР 2014 – 2020, като размерът на почасовото заплащане на наетите по проекта лица не може да бъде по-висок от размера на почасовото им заплащане, определен с акта за назначаването им или с основния им трудов договор и да не бъде по – високо от стойностите заложени в Таблицата за определяне на допустимите почасови ставки – Приложение за информация към Насоките за кандидатстване.

– Бенефициентите следва да имат предвид, че разходите за заплащане на лицата, които ще извършват превоза на пътници от и до работното място са допустими само за времето, в което лицата са пряко ангажирани с превоза на пътници и свързаните с него дейности и са допустими в размер до 4,20 лв./час.

2./2.1. Разходи за командировки /дневни, пътни и квартирни/ на лицата, получаващи възнаграждения по Дейност 1, Дейност 2 и Дейност 3.

II. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ

3. Разходи за материали

3.1. Разходи за специализиран софтуер необходими за осъществяването на Дейност 1.

3.2. Разходи за материали и консумативи, необходими за осъществяването на Дейности 1, 2, 3 и 4.

3.3. Разходи за гориво за използваните МПС по Дейност 2,

ВАЖНО! Кандидатът следва да има предвид, че разходите за гориво, изразходвано по време на превоза на пътници от и до работното място със собствен транспорт, подлежи на възлагане по реда на ЗУСЕСИФ/ПМС № 118/20.05.2014г. или ЗОП, в зависимост от това, дали Кандидатът се явява възложител по реда на ЗОП или не. Когато кандидатът заложи разходи в този бюджетен раздел НЕ Е ДОПУСТИМО ДА ЗАЛАГА РАЗХОДИ в бюджетен ред 7./7.1 „Разходи за превоз на пътници”.

3.4. Разходи за закупуване на специално работно облекло и ЛПС, необходими за осъществяването на Дейност 3,

4./4.1. Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, пряко свързани с осъществяването на Дейности 1, 3 и 4, необходими за постигане на поставените цели, както и подробно мотивирани в проектното предложение.

Планираните разходи в бюджетен раздел II следва да са пряко свързани с финансираните дейности и необходими за постигане на поставените цели, както и подробно мотивирани в проектното предложение. Няма да бъдат финансирани работни облекла, съгласно Наредбата за безплатно работно и униформено облекло, приета с ПМС № 10 от 20.01.2011 г., обн. ДВ. Бр. 9 от 28 януари 2011 г. Няма да бъдат финансирани резервни бройки на ЛПС и на специално работно облекло. По процедурата не се финансира закупуването на оборудване и обзавеждане за изпълнението на дейност 2.

III. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ

5.Разходи за услуги

5.1 Разходи за застраховки на придобитото обзавеждане и оборудване.

5.2. Разходи за наем на: зали, оборудване и други, пряко свързани и необходими за осъществяването на Дейност 1, Дейност 3 и Дейност 4.

6./6.1. Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност.

Разходите за дейности, свързани с осигуряване на публичност (съгласно Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020, публикуван на интернет страницата на УО) са в размер до 2 на сто от общите допустими разходи по проекта, в случаите, в които размера на финансовата подкрепа не превишава 195 583 лв. и до 1 на сто от общите допустими разходи по проекта в останалите случаи.

7./7.1. Разходи, произтичащи от договори за изработка/ услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД, неквалифицирани другаде, за извършване на Дейност 1, Дейност 2, Дейност 3 и Дейност 4. Тук следва да бъдат заложени и разходи за превоз на пътници в реален размер, в случай, че такива не са предвидени в бюджетни пера 1./1.1. и 4./4.3., но не повече от 0,50 лв./км за едно превозно средство, независимо от броя на пътниците в него.

8./8.1. Тук следва да се заложат и разходи за подготовка на внедряване на стандарт за безопасни условия на труд и разходи за сертифициране и придобиване на сертификат, в случай че е предвиден такъв в Дейност 3 – Тези разходи следва да бъдат в размер до 10% от общите допустими разходи.

Предвидените разходи в бюджетно перо 8./8.1. сумарно не могат да надхвърлят 10% от стойността на общо предвидените разходи по проекта.

В случаите, в които планираните разходи се предвижда да бъдат възложени на физически лица и са под праговете за провеждане на процедури, определени в Закона за обществените поръчки, възнаграждението следва да бъде заложено при спазване на разпоредбите на Методологията за регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР 2014 – 2020, като размерът на почасовото заплащане на наетите по проекта лица не може да бъде по-висок от размера на почасовото им заплащане, определен с акта за назначаването им или с основния им трудов договор.

ІV. РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ

По процедурата са допустими разходи по правилата на ЕФРР, съгласно разпоредбите на ПМС № 119/20.05.2014 г. – до 20% от общите допустими разходи.

ВАЖНО! По схемата се финансират само разходи за извършване на СМР, не са допустими разходи за проектиране, авторски контрол, инвеститорски контрол, независим строителен надзор (супервизия), както и такси за издаване на разрешение да строеж и/или разрешение за ползване, въвеждане в експлоатация и др.

9./9.1. Разходи за СМР за модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд при изпълнението на Дейност 3, ремонт на помещенията, свързани с изпълнението на Дейност 4 (от допустимите дейности) общо за Дейности 3 и 4 &