1.Цел на процедурата: Подкрепа и подпомагане на МСП в процеса към реализиране на икономически преход. 

2. Допустими кандидати: -Микро, малки и средни предприятия, инвестиращи на територията на общините в областите Кюстендил, Перник и Стара Загора, както и на общините Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа. 

3. Интензитет на БФП: 

Минимален размер на БФП: Ще бъде уточнено в НК 

Максимален размер на БФП: Ще бъде уточнено в НК  

4. Процент на финансиране: Предстои да бъде уточнено 

5. Допустими дейности:  

Подкрепа за навременна икономическа интеграция чрез създаване на условия за преход към чисти технологии, в т.ч. чрез преструктуриране, диверсификация, техническа модернизация, иновации и др. с използване уменията на пряко засегнатата от прехода работна сила 

6. Допустими разходи:  

Допустимите разходи са в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2021/1060, Регламент (ЕС) 2021/1056, Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046, ЗУСЕФСУ, приложимата национална уредба и приложимото общностно законодателство в областта на държавните помощи 

7. Индикативен срок на отваряне: Трето/Четвърто тримесечие на 2024 г.