Цели на процедурата:

Фондът се фокусира върху зелените и цифрови инвестиции и цели нарастване на броя на земеделските стопани, които успешно са адаптирали своите стопанства за справяне с предизвикателствата на зеления и цифров преход.

Процент на финансиране: 50%

Минимален размер на БФП за предприятие: 15 000лв

Максимален размер на БФП за предприятие: 500 000 лв

Допустими кандидати:

Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите. Микро и/или малки предприятия.
*Кандидатите трябва да са регистрирани земеделски производители – през
настоящата и за предходната стопанска година.
ВАЖНО: Няма изискване за минимален стандартен производствен обем на стопанството (СПО).
ВАЖНО: От кандидатите няма да се изисква доказване на икономическа жизнеспособност на предложенията за изпълнение на инвестиции. Ще се представят опростени бизнес планове, както и обоснованост на разходите (една оферта за референтни разходи / две оферти за всички други допустими разходи).
ВАЖНО: Приоритет се дава на чувствителните сектори, биопроизводителите и микро/малки предприятия.

Допустими разходи:
  Технологична модернизация на отделните фази на производствените процеси за животновъдството:
– Системи и оборудване за механизирано/автоматизирано хранене, вкл. фуражораздаващи ремаркета (прикачени и самоходни) и фуражни кухни, доене, поене и почистване;
– Системи за управление и наблюдение на животновъдните стопанства, вкл. пчеларството;
– Системи за управление на микроклимата в стопанствата, електропастири, GPS системи, дронове и други машини/оборудване, спомагащи за технологична модернизация и опазващи компонентите на околната среда в животновъдните стопанства.
– Доставка и монтаж на ФВЕЦ за производство на електроенергия за собствено потребление.
– Трактори, зърнокомбайни, силажокомбайни и самоходни товарачи (челни и телескопични). (дава се приоритет на проекти, които не включват този разход).

– В растениевъдството при обработка на почвите, торене, растителна защита и прибиране на реколтата – вкл. култиватори и брани за частични обработки на почвата, сеялки за директна и прецизна сеитба, вкл. самоходни;
– Торовнасящи машини за прецизно торене, вкл. самоходни;
– Пръскачки за прецизно внасяне на препарати за растителна защита, вкл.самоходни;
– Косачки, адаптери, приспособления и стипер хедери, мулчираща техника (сечки, ножов валяк, шредери, мулчери и други), балопреси,
– Дронове, GPS системи и друга техника/машини/оборудване, спомагащи за технологична модернизация и опазващи компонентите на околната среда.
– Доставка и монтаж на оборудване/съоръжения за електронно управление на всички процеси, вкл. микроклимата в оранжерийното производство с изключение на разходите, свързани с напояване.

Недопустими разходи:

По процедурата не са допустими инвестиции в строителство или изграждане, както и не е предвидено посещение на място преди извършване на инвестициите

Индикативна дата:  май 2023г