ЦЕЛ

Основна цел на ваучерната схема е повишаване капацитета на микро, малките и средните предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) чрез пилотно прилагане на ваучерна схема от ИАНМСП, от където и й двете специфични цели:

  • Улесняване достъпа на МСП до цифрово ноу-хау и технологии чрез предоставяне на стимули за свързване с доставчиците на услуги в областта на ИКТ, посредством ваучерната схема, от където, подобряване използването на информационните и комуникационни технологии от страна на МСП.
  • Определяне на максимално прозрачни условия за участие във ваучерната схема и предоставяне на равни възможности за МСП, функциониращи в различните групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, определени в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 г. като високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства; нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства и интензивни на знание услуги чрез специално разработена методика за класиране на получените проектни предложения по ваучерната схема.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Очакваният резултат е минимум 450 предприятия да получат ваучери за използване на консултантски услуги от доставчиците на ИКТ услуги, включени в Списъка на доброволно участващите доставчици, доказали капацитета си да извършват услуги за въвеждане и използване на ИКТ.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Допустими по схемата са кандидати, които отговарят на следните критерии:

  • а)да са регистрирани в България търговци по смисъла на Търговския закон;
  • б)да са микро, малко или средно предприятие
  • в)да не попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 година, Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г., Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Закон за управление на средствата от Европейките структурни и инвестиционни фондове;
  • г)да развиват своята основна икономическа дейност в една от групите дейности, определени в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 като високотехнологични, средно високотехнологични, нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства или интензивни на знание услуги, както следва:
  • Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства
  • Интензивни на знание услуги
  • Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

Допустимите разходи са в съответствие с дейностите и са само за услуги, без доставка на хардуер.

СТОЙНОСТ НА ВАУЧЕРА

Предлаганите ваучери във ваучерната схема ще бъдат разделени на следните 2 типа ваучери, според фиксираната им номинална стойност:

Ваучери – тип 1: ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения:

Ваучери с фиксирана номинална стойност в лева 5 000 лв. без ДДС и 6 000 лв. с ДДС,  за следните ИКТ услуги, избирани и заявявани от кандидата за ваучера (МСП) в процеса на кандидатстване в електронно базирания формуляр за кандидатстване, генериран в ИСУН 2020:

а) решения и платформи за електронна търговия, базирани на ИКТ бизнес решения;

б) фирмени/корпоративни web-сайтове с адаптивен дизайн, достъпен както от компютри, така и от мобилни устройства;

в) фирмени/корпоративни web-сайтове за електронна търговия с адаптивен дизайн, достъпен както от компютри, така и от мобилни устройства, в т.ч. web-дизайн;

г) опростени мобилни/таблет приложения за електронна търговия и/или ИКТ бизнес решения.

Ваучери – тип 2: ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност:

Ваучери с фиксирана номинална стойност в лева 20 000 лв. без ДДС и 24 000 лв. с ДДС, за следните 3 групи ИКТ услуги, избирани и заявявани от кандидата за ваучера (МСП) в процеса на кандидатстване в електронно базирания формуляр за кандидатстване, генериран в ИСУН 2020:

2.1. Група 1: ИКТ услуги за дигитален маркетинг

а) Услуги, базирани на VR технологии;

б) Софтуерни разработки и внедряване на VR технологии в производствения сектор;

в) Издаване на уникални идентификационни номера за продукти на компанията с признаване в цял свят ;

г) Осигуряване на достъп до електронна платформа за въвеждане на продуктова информация;

2.2. Група 2: ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процесиа)

а) Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на управленски процеси;

б) Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на производствени процеси;

в) Софтуери решения, насочени към оптимизиране и проследяване на логистични процеси.

2.3. Група 3: ИКТ услуги за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите

а) Осигуряване на кибер и информационна сигурност на продукти чрез прилагане на blockchain технология и доставяни ledger-технологии;

б) Осигуряване на кибер и информационна сигурност на услуги чрез прилагане на blockchain технология и доставяни ledger-технологии;

в) Осигуряване на кибер и информационна сигурност на процеси чрез прилагане на blockchain технология и доставяни ledger-технологии