Цели на процедурата:

Предоставяне помощ на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа.

Процент на финансиране: 100%
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева
Максимален размер
на безвъзмездната финансова помощ:391 166 лева

Допустими разходи:

– разходи обвързани със СМР, обезопасяване на машини, подобрение на работната среда (санитарно – хигиенни условия, столова, осветление, шум и т.н.);
– за закупуване на лични предпазни средства за работещите както и работно облекло;
– за подмяна на аспирация, климатизация, вентилация, отремонтиране на покрив и стая за почивка;
– за подмяна на дограма и осветление;
– за ремонт на битови и санитарни помещения.

Начален срок: 16.10.2023 г. 18:00 ч.
Краен срок: 05.01.2024 г. 17:00 ч