Начало

Информационен бюлетин

BG14MFPR001-2.001 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” предстои да отвори

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти предстои да отвори на национално ниво

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства се очаква да отвори на национално ниво

Предстоящи национални мерки по ПРСР за 2024

МИГ Бяла Слатина Подмярка 6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

МИГ Павликени – Полски Тръмбеш Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ е на обществено обсъждане

МИГ Нова Загора-Сливен Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ е на обществено обсъждане

МИГ Гълъбово – Опан Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Отворени процедури по МИГ Подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности към 27.3.2024

МИГ Айтос Мярка 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности е на обществено обсъждане