Начало

Информационен бюлетин

Дигитализация на МСП

Стимулиране, внедряването на иновации от съществуващи предприятия

„Технологично развитие и иновации“ към МИГ Поморие

6.4 „Подкрепа за инвестиции в неземеделски дейности“ към МИГ Ябланица-Правец

4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ към МИГ Нови Пазар-Каспичан

4.1 „Инвестиции в земеделски стопанста“ към МИГ Нови Пазар-Каспичан

„Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката,мобилизирането и търговията на горски продукти“ към МИГ Завет-Кубрат

„Подобряване на производствения капацитет на МСП“ към МИГ Белене-Никопол

„Подобряване на производствения капацитет на МСП“ към МИГ Белово, Септември, Велинград

ОПИК „Създаване и развитие на регионални иновационни центрове (РИЦ)“