Начало

Информационен бюлетин

„Зелен преход и кръгова икономика“

„Внедряване на иновации в предприятията съгласно ИСИС 2021-2027“

Внедряване на иновации

„Подобряване на производствения капацитет на МСП“

Подобряване на производствения капацитет на МСП

6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към МИГ ГлавиницаСитово Крайдунавска Добруджа

МИГ – Елхово-Болярово: Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“

„МИГ-Лясковец-Стражица“, Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” е отворена за кандидатстване.

МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“

6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ МИГ „Преспа“-общини Баните, Лъки и Чепеларе

6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово

4.1.“Инвестиции в земеделски стопанства“ МИГ Харманли