Начало

Информационен бюлетин

Технологична модернизация- инвестиции за машини, оборудване, съоръжения и софтуер

Инвестиции в неземеделски дейности- МИГ Аврен-Белослва

Инвестиции в неземеделски дейности за МИГ Девня-Аксаково

4.1″Инвестиции в земеделски стопанства“ МИГ Девня-Аксаково

6.4 МИГ Куклен-Асеновград

Инвестиции за Мини Мандри

ПРСР- 4.1 МИГ Ардино-Джебел

Финансиране за кланични пунктове 2022г.

4.1 МИГ Бяла Слатина

4.1 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш