Начало

Информационен бюлетин

МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ е отворен

Отворена е процедурата „Целеви прием за инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ“ по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана Подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности е отворена за кандидатстване

Отворени процедури към МИГ по Подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности към 28.6.2024

МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково Подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ е отворена за кандидатстване

Процедура „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” е отворена за кандидатстване

Целеви прием за инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ по Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти е на обществено обсъждане

Отворени процедури по Подмярка 4.1 Инвестиции в Земеделските стопанства към 10.6.2024

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ Целеви прием за повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство е на обществено обсъждане

МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково, Подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности предстои да отвори