Начало

Информационен бюлетин

ОПИК „Създаване и развитие на регионални иновационни центрове (РИЦ)“

Повишаване на квалификацията и постигане на адекватни на изискванията на бизнеса знания и умения на заетите лица от всички възрастови групи – МИГ-Радомир-Земен

Иновации в земеделски стопанства – МИГ Нова Загора

Дигитализация на МСП

ОПИК „Стимулиране, внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

Подобряване на Производствения капацитет Дряново-Трявна

ППК МИГ Панагюрище-Стрелча-Лесичево

ПРСР, мярка 8.6

Подобряване на производтсвения капацитет

Ефективно използване на ресурсите