Начало

Европейски програми

Подмярка 5.1. „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“

Процедура на обществено обсъждане   ЦЕЛ Инвестиции в превантивни мерки, насочени към намаляване на риска и ограничаване на последствията от заразни болести по животните. Възможност за повишаване на хигиената и подобряване на биологичната среда в животновъдните стопанств...

В момент на свят, заобиколен от интернет и технологии бизнес софтуерът не е "луксозна придобивка", а спешна необходимост

Софтуерът в една производствена компания може да се окаже единственото средство за проследяване и управление на производтвените процеси, проследяване на човешкия ресурс и отчетност във всяко едно звено. Преди години изпозлването на софтуер, от което и да е кътче на земята, и...

ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на МИРГ „ПАЗАРДЖИК“

МИРГ „Пазарджик “ публикува одобрено изменение на Индикативна годишна работна програма за 2020 г.   Изменената Индикативна годишна работна програма за 2020 г. може да видите ТУК....

Мярка 6.4. "Инвестиции в неземеделски дейности" към МИГ Перущица-Родопи

Местна инициативна група Перущица–Родопи с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.359 по мярка 6.4 „Инвестиционна подкре...

Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност”

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност” по приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Предвиденият...

Подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“

На 07.04.2020 г.отвори Подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ към ПРСР със следните условия за кандидатстване: ЦЕЛ Инвестициите в хидромелиоративни съоръжения за напояв...

Животновъдите в България и подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски дейности"

Животновъдството е една от водещите сили, като икономически отрасъл в страната ни. Природо-Географските условия на България предразполагат за добро животновъдство и производство на изключително качествени месо и мляко. Земеделските ни произвоители са съумели да отглеждат сво...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА BG14MFOP001-4.024 „Подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на рибарите” в МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“

Мярка 1.2.1 „Подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на рибарите”   На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатства...

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-2.013 „ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ“, СЕКТОР „МАЛКИ ПРОЕКТИ”

Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“   Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с...

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-1.015 „ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ“

Мярка 1.2 „Здраве и безопасност“   Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и о...