Начало

Европейски програми

Окончателно и официално: Приемът по 4.1. е до 30-ти септември

Със заповед на заместник министура на МЗХГ срокът за подаване на проектни предложения по подмярка 4.1. официално е до 30 септември 2021 г. Освен това бюджетът е увеличен на 431 997 104,00 милиона лева.   Първият краен срок за подаване на проектни предложения беше обявен...

Закупуването на нови машини е възможно чрез проект към МИГ Свиленград ареал

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ“  открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.065 – МИГ „СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ „КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ“ Оперативна програма:...

Процедура за машини към МИГ Ардино – Джебел

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ардино – Джебел“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 001-2 ОПИК „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ“ от стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ Ардино – Дж...

На обществено обсъждане е предвиденото удължавне на подмярка 4.1.

Министерството на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане проект на заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските...

Актуална информация за изпълнението на ОПОС

Във връзка с усилията на настоящото ръководство на Управляващия орган на ОПОС да гарантира успешното приключване на програмен период 2014-2020 г., е извършена проверка, която  констатира, че изплатените средства са с над 15 млн. лева по-малко от предварително заложените. Тов...

4.1. отворена до края на септември, а 4.2. отваря от юни до ноември

Решихме да удължим срока за приема на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ до края на септември, съобщи служебният земеделски министър проф. Бозуков.   „Всяко изменение е свързано с обществено разглеждане и решение на Комитета по наблюдение на ПРСР. От прот...

ДФЗ сключи 1430 договора по подмярка 6.3 от ПРСР 2014 – 2020

281 малки фермери вече са получили първото си плащане по подмярката ДФ „Земеделие” сключи 1430 договора за 42 млн. лв. по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Всички договори са подписани и връчени на земеделските производители...

С 24,6 млн. лв. е увеличен бюджетът на мярката „Запази ме“

юджетът на мярката „Запази ме“ се увеличава с над 24,6 млн. лв. Средствата са по механизма REACT EU, отпуснати чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. С увеличението общият бюджет на процедурата възлиза на повече от 74,6 млн. лв. Средствата ще бъдат използв...

Подмярка 4.1. отвори до 23.07.2021 г.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Подмярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“   Минимален размер на инвестицията 29 337,00 лева Максималния размер на инвестицията 2 933 700,00 лева Интензитет До 75 % Краен срок за подаване на проекти 23.07.2021 г. Бюдж...

4.2. отваря в средата на май

Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ се очаква да отвори в средата на амесец май, а до 29 април тече общественото обсъждане.   Процедурата е насочена към Земеделски производители или фирми, преработващи селскостоанска продукция. ...