Начало

Европейски програми

Приоритет на ПРСР за 2020г. ще бъде животновъдството

Забавянето на процесите на договаряне на дългогодишната финансова рамка в ЕС, няма да наложи прекъсване във финансирането за земеделските стопанства в България. ПРСР и директните плащания ще имат регулярни финансови постъпления, това заяви зам.-министър Лозана Василева на ср...

Обществено обсъждане на документация по процедура „Създаване и развитие на регионални иновационни центрове (РИЦ)“

Открива се обществено обсъждане на процедура за подбор на проектни предложения „„Създаване и развитие на регионални иновационни центрове (РИЦ)“ по приоритетна ос  1 „Технологично развитие и иновации“ на оперативната програма. Условията за кандидатстване по процедурата и прил...

МИГ Павликени-Полски Тръмбеш с публично обсъждане на мярка 6.4

Публично обсъждане за прием на документи по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ обяви МИГ Павликени-Полски Тръмбеш. В срок до 29.01.2020 г. могат да се изпращат писмени коментари и предложения по проекта на документацията. Адреса за изпращане на предло...

Възобновено производство по процедура "Създаване и развитие на регионални иновационни центрове"

Във връзка на Заповед № РД-16-63/20.01.2020 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 и на основание чл. 99, т. 2 от Административно процесуалния кодекс е възобновено производството по утвърждаване на докуме...

Процедура за подбор на проекти по ОПРЧР „Развитие на предприемачеството“ към МИГ Исперих

МИГ Исперих обяви процедура за подбор на проектни предложения по ОПРЧР „Развитие на предприемачеството“. Процедурата е насочена в подкрепа на стартиращи фирми намиращи се на територията на МИГ Исперих. Безвъзмездната финансова помощ ще бъде за: – Подготовка на лица, желаещи ...

Изменение и допълнение на критериите за оценка по подмярка 4.1

На 15 януари 2020 година беше одобрено изменение и допълнение на критериите за оценка на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, свързано с предстоящия целеви прием за земеделски стопани в сектор „животновъдство“. Това се случи ...

Индикативният график на ПРСР с одобрен проект за 2020 г.

На 15 януари 2020 година, на заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР, беше гласуван и приет Индикативният график с всички 8 мерки. Както вече писахме, първият прием за годината се очаква да бъде по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Според и...

МИГ Лясковец – Стражица с финансова подкрепа по ОП РЧР

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси обяви процедура по подбор на проектни предложения по мярка 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“ с приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, ...

Индикативен график на ПРСР 2014-2020 за 2020 година

На 15 Януари 2020г. предстои да се гласува Индикативната годишна работна програма на ПРСР 2014-2020 за 2020 година. Общо 8 приема по различни мерки се очакват да стартират през настоящата година. Това става ясно от Това става ясно от индикативния график на ресорното ведомств...

Удължава ли се срока за кандидатстване по „Създаване и развитие на регионалните иновационни центрове (РИЦ)“ ?

Постъпили са искания за удължаване на срока за подаване на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на регионалните иновационни центрове (РИЦ)“. ОУ на ОПИК информира, че към настоящият момент не съществуват нормативни основания това да се слу...