Начало

Европейски програми

МИГ Перущица–Родопа с финансовата подкрепа на ПРСР в изпълнение на подхода ВОМР обявява втори прием по Мярка 6.4

Местна инициативна група Перущица–Родопи с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.359 по мярка 6.4 „Инвестиционна ...

До 30 000 евро подпомагане ще получават млади земеделски стопани

До 30 000 евро подпомагане ще получават млади земеделски стопани за изпълнението на бизнес плана си по интервецията „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство“. По тази интервенция ще могат да кандидатстват земеделски стопани, които: са...

Нови 12 интервенции от Стратегическия план по ОСП 2021-2027 ще обсъди ТРГ в рамките на 4-то онлайн заседание на 30 ноември

На 30 ноември 2020 г. ще се проведе четвърто заседание на Тематична работна група за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмния период 2021 – 2027 (ТРГ за СПРЗСР). Зам.-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния К...

МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни кани за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Местна инициативна група  Струма – Симитли, Кресна и Струмяни  прави обществено обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ посредством проце...

211 заявления са подадени по подмярка COVID 3

Общо 211 заявления за подпомагане са подадени по извънредната подмярка 21.3 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 117 заявл...

И през новия програмен мотивиращи схеми за бизнеса

В България предстои нов програмен период, който ще бъде насочен към инвестиции за фирмите, които искат да са конкурентно позциционирани на българския и световния пазар. Необходимо  е  продължаване  на  подкрепата  и  надграждане  на  постигнатите резултати по отношение на: -...

България 2021-2027

Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските фондове в България през програмния период 2021 – 2027 г. Това е документът, в който се определя стратегията на държавата членка и нейните приор...

От 26 октомври започва прием по подмярка COVID 3

ДФ „Земеделие“ отваря от 26 октомври до 13 ноември 2020 г. прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.3 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3“ от Програмата за развитие на селс...

УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за ра...

Мярката за подкрепа до 50 000 хил. лева за малките фирми отваря до края на октомври

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19″     Цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприя...