Начало

Европейски програми

ОПТТИ e изменена с решение на Европейската комисия

С цел насочване на средства към мерки за преодоляване на негативните икономически последствия за българската икономика от епидемичното разпространение на COVID-19 се изменя бюджетът на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 (ОПТТИ) и се пренас...

ОПРЧР обявява за обществено обсъждане проекта на Условията за кандидатстване по процедурата „Детски кътове“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява за обществено обсъждане проекта на Условията за кандидатстване по процедура „Детски кътове“. Целта на операцията е да увеличи възможностите за по-добро съвместяване на личния и професионалния ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА МНОГОГОДИШЕН НАЦИОНАЛЕН СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА АКВАКУЛТУРИТЕ В Р.БЪЛГАРИЯ (2020-2027)

Дирекция „Морско дело и рибарство“ представя за обществено обсъждане „Многогодишен национален стратегически план за аквакултурите в Р.България (2020-2027)“ за едномесечен срок. Коментари, бележки и предложения се приемат до 20.09.2020 г. на e-mail: pmdr@mzh.government.bg. Мн...

Нови 831 броя проектни предложения са одобрени за финансиране по десета оценителна сесия на процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

От 987 проектни предложения, включени в десета оценителна сесия по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, са одобрени за финансиране 831 проекта. Управляващият орган на Операт...

Стартира 11-та конкурсна сесия на Национален иновационен фонд

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия обявява старта на Единадесета конкурсна сесия на Националния иновационен фонд по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания ...

От 19 август започва прием по подмерки COVID 1 и COVID 2

ДФ „Земеделие“ отваря от 19 август до 21 септември 2020 г. прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1 и подмярка 21.2 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2“ ...

50 000 евро за преработвателите на селскостопанска продукция

Всеки момент се очаква прием по подмярка 21.3 “Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия (МСП) и признати групи и организации на производители COVID 3” от ПРСР 2014- 2020 Подмярката е насочена към българските преработватели на селскостопанска продукция. К...

НАД 43 МЛН. ЛВ. СА ИЗПЛАТЕНИ НА МИКРО- И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ COVID-19 ПО ОПИК

Общо изплатените до момента безвъзмездни средства към българските фирми по Процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ са в размер на 43 580 189 лева. Към днешна дата одобрени за финансиране по проце...

МИГ Дряново – Трявна стартира втори прием на проекти по Мярка 4.2

Местна инициативна група Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана, обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 „П...

МИГ Момчилград – Крумовград обявява прием по процедура за подбор на проекти Мярка 6.4.1

Местна инициативна група Момчилград – Крумовград с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.279 по мярка 6.4.1 „Инвестиции...