Начало

Европейски програми

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА BG14MFOP001-4.024 „Подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на рибарите” в МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“

Мярка 1.2.1 „Подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на рибарите”   На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатства...

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-2.013 „ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ“, СЕКТОР „МАЛКИ ПРОЕКТИ”

Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“   Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с...

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-1.015 „ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ“

Мярка 1.2 „Здраве и безопасност“   Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и о...

79 проектни предложения на стойност 38.6 млн. лв. са подадени по подмярка 1.1 от ПРСР 2014-2020 г.

79 проектни предложения на стойност 38.6 млн. лв. са подадени по подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Приемът приключи на 16 март 2020 г. По мярката са кандидатствали висши училища, про...

МИГ „Девня – Аксаково“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 3.2.2 „Инвестиции в образование и заетост“

Процедурата се изпълнява в съответствие с приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора (ЕСФ), в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, ...

Детски кътове“ на ОПРЧР ще бъде отворенища за кандидатстване след 1 юни

Най-рано през м. юни ще бъде отворена за кандидатстване процедурата „Детски кътове“. Проектни предложения ще могат да подават работодатели, включително и в партньорство, с цел адаптиране и обзавеждане на подходящи помещения за детски кътове на работното място. Целта е да бъд...

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-5.012 „Планове за производство и предлагане на пазара”

Мярка 5.1 „Планове за производство и предлагане на пазара”   Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 5 „Насърчаване на предлагането на пазара и преработването”, ...

Отхвърлени на етап ТФО по процедура – BG14MFOP001-5.007

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка може ТУК....

В края на март отваря подмярка 4.3 за напояване

Отварянето на подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство”, се очаква да отвори в края на месец март, а насоките за кандидатстваме ще бъдат публикувани до 13 март. Максимални...

Стартира приемът по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

Приемът по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ стартира от 06.03.2020г. Подмярката е част от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Приемът е  насочен към сектор“Животновъдство“ и целта е да се повиши биосигурнос...