Начало

Европейски програми

НАПРЕДЪКЪТ ПО ОПИК 2014-2020 БЕШЕ ПРЕДСТАВЕН НА ГОДИШНА СРЕЩА С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

На традиционната годишна среща с Европейската комисия, Главният директор на ГД ЕФК и Ръководител на Управляващия орган на ОПИК, г-жа Илияна Илиева, и екип на ГД ЕФК представиха постигнатия напредък за 2021 г. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020...

18 проекта получават близо 2,4 млн. лв. по ПРСР 2014 – 2020 г.

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди за плащане близо 2,4 млн. лв. (2 391 882,13 лв.) по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.) за периода от 21.12.2021 г. до 12.01.2022 г. Подпомагане получават 18 бенефициери, като раз...

Централна Консултантска Компания ЕООД получи финансиране за преодоляване на Ковид Кризата

...

ЕК предлага индивидуални сметки за обучение и микроквалификации, с които да стимулира ученето през целия живот

Европейската комисия отправи препоръки към Съвета за въвеждане на индивидуални сметки за обучение и микроквалификации във всички държави-членки на Европейския съюз. Двете предложения ще помогнат за справяне с предизвикателствата на пазара на труда и ще разкрият повече възмож...

Започна приемът по подмярка 6.1 за млади земеделски производители

Започна приемът по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият бюджет по процедурата е в размер на близо 25 млн. лева, като около 50 хил. лева е помощта, определена за подпомагане на един мл...

Заместник-министър Събев: До 30 ноември ще бъде отворен приемът за стартова помощ на малки земеделски стопанства

До 30 ноември 2021г. ще бъде отворен приемът по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони. Това съобщи заместник-министърът на земеделието, храните и горите и ръководител на Управляващия орган на ПРС...

Министерският съвет прие Постановление за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за сектор туризъм в размер до 30 млн. лева

Министерският съвет прие Постановление за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата, които се предоставят на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на НСИ 55, 56, 79, 82.3, 86...

Стартира национална кампания, посветена на Споразумението за партньорство за програмен период 2021-2027 г.

На 22 ноември 2021 г. стартира общата инициатива на мрежата от 27 информационни центъра, посветена на Споразумението за партньорство между Република България и Европейската комисия за програмен период 2021-2027 г. Целта на тазгодишната кампания е представяне на проекта на Сп...

Приключи оценката на проектните предложения по подмярка 4.2.2

Приключи оценката на подадените проектните предложения по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г...

Подмярка 6.4. "Инвестиции в неземедеслки дейности" отваря през следващата година

Подмярка 6.4. „Инвестиции в неземедеслки дейности“ към Програмата за развитие на селските райони отваря през 2022 година. Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към: Производствени дейности Предоставяне на услуги з...