Начало

Новини

BG14MFOP001-2.006 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ отвори до края на май

Сектор „Рециркулационни системи“ и

Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ: 16 872 000 лв.

 

1. Сектор „Рециркулационни системи“

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 48 895 лева. 

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 850 000 лева.

 

2. Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 30 000 лева. 

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 550 000 лева.

 

Максимален интензитет на помощта за дейности за МСП: 50%

Максимален интензитет на помощта за дейности за предприятия, непопадащи в определението за МСП: 30%.

 

Допустими кандидати са еднолични търговци и юридически лица регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите. Както и да са регистрирани като производители на риба или други водни организми по реда на чл. 25 от ЗРА.

 

Допустими дейности:

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за следните дейности:

1.1. Продуктивните инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен материал;

1.2. Диверсификацията на продукцията на аквакултурите и отглежданите видове;

1.3. Модернизация на аквакултурните стопанства, включително подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;

1.4. Подобряването и модернизацията, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;

1.5. Инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите;

1.6. Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;

1.7. Инвестиции, водещи до значително намаляване на въздействието на предприятията за аквакултури върху потреблението и качеството на водата, по-специално чрез намаляване на използваното количество вода или химикали, антибиотици и други лекарствени продукти или чрез повишаване на качеството на отпадните води, включително чрез разработване на мултитрофични системи за аквакултури; (поликултурно отглеждане на аквакултури);

1.8. Насърчаването на затворени системи за аквакултури, в които продуктите от аквакултури се отглеждат в затворени рециркулационни системи, като по този начин се свежда до минимум потреблението на вода;

1.9. Инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на енергия (на ниво допустимост капацитета на инсталацията да не е по-голям от потреблението, което е необходимо за проекта);

1.10. Диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности, свързани с основната дейност на предприятието в областта на аквакултурите, включително за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите екологични услуги или образователни дейности в областта на аквакултурите.

 

Допустими дейности по сектори:

Сектор „Рециркулационни системи“

Допустими са дейностите по точки: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9 и 1.10.

ВАЖНО: За сектор „Рециркулационни системи” допустима дейност от т. 1.4. е само „подобряването и модернизацията, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях”.

Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“

Допустими са дейностите по точки: от 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.9 и 1.10.

 

Допустими разходи:

1. За строително-монтажни работи;

2. За закупуване на нови машини и оборудване (включително компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоатация на оборудването, машините, съоръженията, включително придобити чрез финансов лизинг;

3. За специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на стопанството (електрокари и мотокари, теглителна техника, транспалетни колички и хладилни контейнери), включително придобити чрез финансов лизинг;

4. За закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проектното предложение;

5. За закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация (включително придобити чрез финансов лизинг);

6. За подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически проект и/или технологично описание на обекта за производство на аквакултури и технологична схема на производство на аквакултури, съгласно Наредба № 18 от 4.11.2016 г. за съдържанието на технологичното описание и технологичната схема на производство на аквакултури,  изготвени от специалист с образование, съответстващо на спецификата на технологията; разходи за независим строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол;

7. За закупуване на земя, която има пряка връзка с изпълнението на проекта и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта, при условията на чл. 19 от ПМС № 189 от 2016 г.;

8. За инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими и пряко свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез финансов лизинг;

9. За сервизни плавателни съдове, които обслужват и са пряко свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез финансов лизинг;

10. За въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти – до 1% от стойността на инвестицията;

11. За обекти за продажба на дребно на собствено произведена продукция от аквакултура в аквакултурните стопанства;

12. За обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързана с предвидената инвестиция – до 1% от стойността на инвестицията;

13.  За съоръжения и/или оборудване за подобряване безопасността и условията на труд;

14. За специализирани транспортни средства, отговарящи на капацитета и нуждите на стопанството, свързани с подобряване на производството, включително придобити чрез финансов лизинг;

 

Допустими разходи по сектори:

Сектор „Рециркулационни системи”

Допустими са разходите по точки: от 1. до 14. , без точка 9.

Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“

Допустими са разходите по точки от 1. до 14.

 

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта:

За сектор „Рециркулационни системи“ – до 18 месеца за одобрени проектни предложения, включващи  СМР и до 12 месеца за одобрени проектни предложения, без СМР.

За сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“ – до 18 месеца за одобрени проектни предложения, включващи  СМР и до 12 месеца за одобрени проектни предложения, без СМР.

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е: 17:00 часа на 25.05.2017 г.

 

Повече информация за подмярката можете да намерите тук: Аквакултури