Начало

Новини

647 проекта за инвестиции в животновъдството по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020 преминават на последващ етап за оценка

Приключи последният етап от предварителното класиране на 647 проекта по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. Проектните предложения бяха оценени и класирани, спрямо броя получени точки по критериите за подбор. Настоящите резултати от работата на оценителната комисия за извършване на предварителния ранкинг, след като са получени обработените възражения от Управляващия орган на ПРСР, са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

Всеки кандидат по подмярка 4.1 може да провери заявените и присъдените от Разплащателна агенция и от Управляващия орган на ПРСР точки. При предварителната оценка ДФ „Земеделие” – РА се е придържала стриктно към утвърдените насоки за кандидатстване на Министерство на земеделието, храните и горите, както и взетите решения от комисията за разглеждане на възражения.

Припомняме, че приемът, който се състоя миналата година чрез ИСУН от 3 юли до 30 септември, беше насочен изцяло към модернизиране на животновъдните земеделски стопанства. Фокусът попада върху онези от тях, които имат история и са с работещи обекти. Средствата по подмярката подпомагат дейности пряко свързани с първично селскостопанско производство и съхранение на собствени земеделски продукти, получени при отглеждането на селскостопански животни, както и подготовката на тези продукти за продажба.

Първоначално обявеният бюджет по подмярка 4.1. за приема през 2020 г. беше в размер на 58 674 000 млн. лв. Предвид големия интерес на бенефициентите, както и да се даде шанс на повече стопанства да получат финансиране, общият размер на безвъзмездната помощ по процедурата е увеличен на 121 259 600 лв. Това стана съгласно Заповед на Министъра на земеделието, храните и горите от 26.07.2021 г.

Увеличението на бюджета дава възможност всички проектни предложения, получили минимално допустимия брой точки – 15, да бъдат разгледани и ако отговарят на условията за подпомагане – да бъдат одобрени. Субсидията е 50 % от общия размер на допустимите разходи за проектно предложение.