Начало

Новини

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Програма за развитие на селските райони – МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ от Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ е ОТВОРЕНА за проектни предложения

Цели: Насърчаване на инвестиционни дейности за създаване на заетост и диверсификация на неземеделските дейности. Подпомагане на развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление. Финансова подкрепа за усвояване на потенциала за развитие на туризма, съчетаващ природни и културни ценности.

Бюджет: Бюджет по процедурата за 3-ти период на прием: 528 665,57 лв.

Допустими кандидати:

  1. Земеделски стопани.
  2. Микропредприятия – еднолични търговци или юридически лица.
  3. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Допустими дейности:

  • Производство или продажба на продукти.
  • Развитие на услуги във всички сектори.
  • Производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление.
  • Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

📅 Начален срок: 10.02.2024 г. ⏰ Краен срок за кандидатстване: 31.03.2024 г.

За повече информация и детайли, се свържете с Централна Консултантска Компания!
☎️𝟬𝟴𝟳𝟳 𝟳𝟵𝟵 𝟲𝟴𝟬 📥𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲@𝗰𝗰𝗰𝗶𝗻𝗳𝗼.𝗯𝗴