Начало

Новини

51 договора по ОПОС подобряват качеството на живот на 1,5 млн. българи

„Фокусът на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ е преди всичко върху изпълнението на физическите индикатори“, съобщи ръководителят на Управляващия орган Цонка Дрянкова по време на годишното информационно събитие на програмата. Тя обясни, че две години и половина след одобрението на новата програма, плащанията към бенефициентите са 180,5 млн. лв. Това надвишава с над 54 млн. лв. плащанията по ОП „Околна среда 2007-2013“ за същия период. „Тези цифри ни дават увереността, че ще се справим с предизвикателствата пред нас, особено отчитайки по-късното стартиране на програмата“, допълни Цонка Дрянкова.

„С успешното изпълнение на договорите, които сме подписали от началото на програмен период 2014-2020, ще подобрим качеството на живот на милион и половина български граждани. И тази цифра ще продължи да расте, както и нашите отговорности“, каза във видео-обръщение министърът на околната среда и водите Нено Димов.

Към момента обявените процедури са 29 на обща стойност над 1,6 млрд. лева. Това представлява 47% от ресурса на програмата. Сключените договори за безвъзмездна финансова помощ са 51 на обща стойност 818 млн. лв., или 23,7% от ресурса на ОПОС. „Има известно забавяне в договарянето. Стремежът ни е да имаме качествени проектни предложения, които да са готови за изпълнение и всички проблеми да бъдат преодолени още на етап оценка“, обясни Цонка Дрянкова. „Постигнахме добри резултати, предвид спецификите на инвестициите в нашия сектор. Чака ни много работа занапред“, каза тя.

Продължават усилията за подобряване на ВиК инфраструктурата и за изпълнение ангажиментите на страната в йерархията за управление на отпадъците. По приоритетна ос 1 „Води“ са обявени 11 процедури на стойност 881 млн. лв. Сключените договори са за над 600 млн. лв. „Оттук нататък ще финансираме проекти с бенефициенти ВиК оператори и такива проекти, които отговарят на регионалния подход за консолидация на ВиК сектора“, обясни Цонка Дрянкова. В сектор „Отпадъци“ са обявени 7 процедури на обща стойност 497 млн. лв. Сключените договори са на стойност над 82 млн. лв. през този програмен период ОПОС не финансира депа, а мерки, които стоят по-високо в йерархията за управление на отпадъците. Фокусът е върху рециклирането и повторната употреба. Към момента има сключени 4 договора с регионалните сдружения за управление на отпадъците на Сандански, Мадан, Разград и Петрич. В сектор „Отпадъци“ предстои да бъде обявена процедурата за третата фаза на системата от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община.

Новият елемент в програмата са инвестициите в мерки за преодоляване риска от наводнения и свлачища. ОПОС подпомага и подобряване чистотата на атмосферния въздух чрез финансиране на мерки за намаляване на фините прахови частици.

В своите приветствия кметовете на Асеновград, Банско и Раднево благодариха за доброто партньорство в изпълнението на обществено значимите проекти, които общините реализират със средства от ОПОС. Сред гостите на събитието бяха представители на бизнеса, местната власт, браншови организации, държавни институции, сертифициращия орган, медии и др.

 

 

 

 

Източник: Структурни фондове на ес