Начало

Новини

5% от бюджета на ПРСР за пряко подпомагане на земеделски производители и МСП

Европейската Комисия предложи извънредна мярка, по която да се отделят до 5% от бюджета на ПРСР да се насочат към пряко подпомагане доходите на земеделски производители, малки и средни предприятия- преработватели. Мярката се финансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. За да могат да се възползват от тази мярка, държавите членки следва да представят промяна на своите ПРСР, чрез която да въведат в тях и тази мярка.

След приемане от законодателите, мярката ще позволи на държавите членки да използват наличните средства в размер на 5%  на техния бюджет по ЕЗФРСР за 2021-2022г. за пряко подпомагане на доходите на земеделските производители и малките и средни предприятия, занимаващи се с преработка, търговия или разработване на селскостопански продукти. Потенциалния бюджет е в размер на 1,4 млрд.евро е ЕС, като той да е насочен към бенефициерите които са най-силно засегнати от кризата и които се ангажират с кръгова икономика, управление на хранителни вещества, ефективно използване на ресурсите или благоприятни за околната среда и климата методи на производство.

Избраните земеделски производители могат да получат 15 000 евро, а МСП -до 100 000 евро. Плащанията следва да се извършат до 15.10.2023г.

Това извънредно предложение следва пакета от мерки за подкрепа в размер на 500 млн.евро за ЗП в Европейския съюз, който беше приет на 23.03.2022г. в рамките на съобщението „Гарантиране на продоволствената сигурност и повишаване гъвкавостта на продоволствените системи.“

източник: ruralnet.bg