Начало

Новини

3,5 млн. лева получават 15 бенефициери по ПРСР 2014 – 2020 г.

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди за плащане близо 3,5 млн. лв. (3 461 123,38 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.) за периода от 28.10.2021 г. до 03.11.2021 г. Подпомагане ще получат 15 бенефициери. Разпределението по мерки е, както следва:
– по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 587 621,07 лв. по един проект;
– по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са наредени 393 645,50 лв. по един проект;
– по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ са наредени 31 477,50 лв. по един проект;
– по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са наредени 590 578,23 лв. по 2 проекта;
– по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са наредени 1 498 866,80 лв. по 4 проекта;
– по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 257 039,10 лв. по 3 проекта;
– по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ са наредени 48 768,70 лв. по един проект;
– по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са изплатени 53 126,48 лв. по 2 проекта.