Начало

Новини

2 850 000,00 лв. е размерът на безвъзмездната финансова помощ, предоставена през месец април и май 2022 г. по процедура BG16RFOP002-2.089

57 броя административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 2 850 000,00 лв. са сключени с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г., през месец април и май 2022 г.

В изпълнение на законовите разпоредби, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Управляващ орган по ОПИК, публикува списък, съгласно приложимото европейско законодателство.