Начало

Новини

179 проекта преминават на следващ етап по подмярка 4.1.2 от ПРСР 2014 – 2020

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 258 проектни предложения по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Проектните предложения са подадени чрез ИСУН прием 2020 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.009.
По подмярката се финансират инвестиции, водещи до подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства.
От оценените на административно съответствие и допустимост 258 проекта, до следващия етап на разглеждане – техническа и финансова оценка, преминават 179 проектни предложения, 61 са проектите, които не преминават на последващ етап, 18 проектни предложения са оттеглени от кандидатите.
На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван списък с проектите, които не преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка.
ДФ „Земеделие” ще изпрати уведомителни писма за недопускане до техническа и финансова оценка чрез ИСУН на кандидатите, чиито проектни предложения попадат в списъка. В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА чрез ИСУН.
След приключване на процедурата по обжалване, за допустимите проектни предложения ще бъде извършена техническа и финансова оценка.