Начало

Новини

Удължава ли се срока за кандидатстване по „Създаване и развитие на регионалните иновационни центрове (РИЦ)“ ?

Постъпили са искания за удължаване на срока за подаване на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на регионалните иновационни центрове (РИЦ)“. ОУ на ОПИК информира, че към настоящият момент не съществуват нормативни основания това да се случи.

 

В правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите съфинансирани от Европейските структури, са описани случаите, в които срокът за подаване на проектни предложения по дадена процедура може да се удължава. Съгласно чл. 11, ал. 5, това може да се случи в следните случаи:

  1. при изменение на документите по чл. 5, ал. 1, т. 1 на основанията, посочени в чл. 26, ал. 7, т. 1 и 2 ЗУСЕСИФ;
  2. когато в срок до три дни преди изтичането на срока по ал. 1 няма постъпили проектни предложения или всички проектни предложения са оттеглени;
  3. когато общият размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по подадените в рамките на срока по ал. 1 проектни предложения е по-малък от бюджета на процедурата;
  4. когато с изменение на индикативната годишна работна програма се отменя обявяването на друга процедура за финансиране на същата дейност.

С оглед на това, ако има наличие на някое от гореизложените основания, Управляващият Орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) би могъл да обмисли възможността за удължаване на срока за подаване на проектни предложения по роцедураBG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“.