Начало

Новини

Фонд на фондовете стартира процедура за избор на посредници за изпълнение на финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“

Фонд на фондовете стартира втора тръжна процедура за избор на финансови посредници за изпълнение на финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР). Бюджетът е в размер на 26.4 млн. лв. и е разделен на девет обособени позиции с ресурс от 1 млн. лв. до 6 млн. лв., като средствата ще се предоставят под формата на микрокредити.

Финансовият инструмент има за цел да подобри достъпа до финансиране за създаване и развитие на стартиращи предприятия. Част от програмата включва финансирането на предприятия, собственост на лица от определени уязвими групи (безработни над 6 месеца, младежи до 29 години и хора с увреждания) и на социални предприятия. Финансовият инструмент ще привлече допълнителен частен капитал, насочен към постигане на публичните политики на пазара на труда. Новата процедура е с обновени параметри по отношение изискванията към финансовите посредници относно минимален процент на съфинансиране, условията за кандидатстване и обезпечения от страна на крайните получатели и други. В допълнение, чрез финансовия инструмент ще се създадат условия за увеличаване на заетостта на хората с увреждания и е предпоставка за създаване на допълнителна социална отговорност на предприятията.

Максималното финансиране от Фонда на фондовете е до 90% от сумата на всеки индивидуален кредит. Финансовите посредници следва да осигурят останалите 10 %. Средствата от Фонда на фондовете са с нулева лихва, а съфинансирането от посредника е на пазарни лихвени нива, като крайните получатели ще заплащат средно претеглена лихва, която е значително по-благоприятна от пазарната. Чрез „Микрокредитиране със споделен риск“ ще се финансира придобиване на материални и нематериални активи; работен капитал във връзка с развитие/разширяване на дейности на предприятието или самонаетото лице; развитието и повишаването на уменията на работниците и служителите на микропредприятието, или на предприемача в случай на самостоятелна заетост. Размерът на микрокредитите е от 5000 до 48 895 лв. или равностойността им в евро. Кредитите могат да са със срок на погасяване до 10 години и до 2 години гратисен период за главницата по кредита.