Начало

Новини

Фонд „Земеделие“ разплати над 44 млн. лв. по ПРСР 2014 – 2020

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати над 44 млн. лв.  (44 131 188 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020). Безвъзмездната финансова помощ от Европейския фонд за развитие на селските райони (ЕФРСР) е преведена по 567 проекта на публични и частни бенефициери.

Най-много средства са наредени по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. За реализирането на 24 договорирани инвестиционни предложения на общините са преведени близо 13 млн. лв. (12 849 509 лв.). Сред тях са проекти за подобряване на водоснабдителната инфраструктура, за реконструкция на улици, за повишаване на енергийната ефективност на сградния фонд и за обзавеждане и модернизиране на местните училища. Най-много средства са преведени на община Гурково, която получава над 2,3 млн. лв. за рехабилитация на водоснабдителната инфраструктура в селата Конаре и Паничерево, област Стара Загора.

По другата публична подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ са изплатени 268 694 лв. по едни проект. Със средствата ще бъдат извършени консервационно-реставрационни дейности и закупено църковно оборудване за храма „Св. Св. Кирил и Методий“, който е към Клисурския манастир.

Най-много проекти са изплатени на фамилните ферми по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Общо над 3,4 млн. лв. (3 432 429 лв.). се разпределят между 350 бенефициери.

77 проекта на млади фермери получават общо близо 1,9 млн. лв. (1 882 457 лв.) по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“.

По подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са оторизирани над 1,4 млн. лв. (1 414 331 лв.) по 11 проекта. С финансовата помощ от ЕФРСР ще бъдат ще бъдат оборудвани три стоматологични кабинета в малките населени места. Останалите проекти са за изграждане на обществена пералня, цех за производство на мебели, автосервиз и др.

По подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени близо 4 млн. лв. (3 957 183 лв.)  по 10 проекта. За най-мащабната инвестиция, средствата за която са предназначени за създаване на черешови насаждения, са разплатени над 1 млн. лв. (1 162 444 лв.). Градината ще бъде покрита с конструкция против градушки и проливни дъждове. Предвидено е да има и система за капково напояване.

На четирима бенефициери, които изпълняват проекти по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“, са преведени общо 117 674 лв.

Три проекта получават финансиране от близо 2,35 млн. лв. (2 347 062 лв.) по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Инвестициите са насочени за изграждане на биогазова инсталация и сушилно помещение, както и за създаване на склад за готова продукция и закупуване на специализирано оборудване на дестилерия за етеричномаслени култури. Финансовата подкрепа по третия проект  ще бъде разходена за ново технологично оборудване за пречиствателна станция на съществуващо млекопреработвателно предприятие.

По подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ са изплатени над 2,35 млн. лв. (2 353 975 лв.) по 4 проекта.

По подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ са наредени над 2,25 млн. лв. (2 252 397 лв.) по три проекта. Най-много средства, в размер на 792 544 лв., са преведени на Регионалната дирекция по горите в Благоевград. Финансовата подкрепа е за изграждане на Интегрирана система за ранно откриване на пожари.

По мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ са наредени 137 193 лв. по 3 проекта.

По още три проекта, но по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, са оторизирани 363 387 лв.

Местните инициативни групи (МИГ), които изпълняват проекти по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г., получават общо над 3,85 млн. лв. (3 852 102 лв.). От тях по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени близо 3,5 млн. лв. (3 470 282 лв.) по 24 проекта. Два проекта по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ получават 141 632 лв. По още 13 проектa по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са изплатени 240 187 лв.

По мярка 20 „Техническа помощ“ са оторизирани близо 9 млн. лв. по 4 проекта.

 

Източник: https://dfz.bg/bg