Начало

Новини

Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство

„Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“ е част от компонента „Устойчиво селско стопанство“ на Национални план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Основна цел на Фонда за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство е предоставяне на своевременна целева подкрепа на българските земеделски производители, под формата на безвъзмездни средства, за бързо
възстановяване от последиците от COVID-19 пандемията, преодоляване на проблемите, които възпрепятстват конкурентоспособността и устойчивостта на аграрния сектор и ускоряване на неговата адаптация към климатичните промени, екологизацията на производството, цифровата трансформация, подобряване на генетичните ресурси.
Фондът за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство се фокусира върху зелените и цифрови инвестиции и цели нарастване на броя на земеделските стопани, които успешно са адаптирали своите стопанства за справяне с предизвикателствата на зеления и цифров преход.
В рамките на Фонда ще се предоставя безвъзмездна финансова помощ за реализация на целеви инвестиции, за закупуване на материални и нематериални активи за прилагане на дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда и
смекчаване на последиците от климатичните промени, въвеждащи иновативни производствени и цифрови технологии, технологии за производство и организация в селското стопанство, за автоматизиране на работните процеси, за скъсяване на
веригите на доставка и опазване на генетичните ресурси.

Със средства от Фонда ще се насърчават инвестиции в следните четири направления:
Инвестиции в технологична и екологична модернизация
• Инвестиции в центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци
• Инвестиции за изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни, в т. ч. добив на биологичен материал от тях;
• Инвестиции, свързани с ефективно управление на води в земеделските стопанства

1.Направление „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ : Безвъзмездната помощ ще се предоставя на регистрирани земеделски стопани.
Индикативен списък на възможните инвестиции:
– оборудване/съоръжения за съхраняване на животински и растителен торов отпадък;
– оборудване/съоръжения за съхраняване на минерални торове, необходими за производствената дейност на стопанството;
– оборудване/съоръжения за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление, включително такива, използващи биомаса;
– оборудване/съоръжения за преработка на отпадъчни суровини от селскостопански продукти, използвани за собствено потребление;
– оборудване за прилагане на прецизно земеделие за опазване на природните ресурси (оптимизиране на почвените обработки, употребата на торове и препарати за растителна защита и др.);
– инвестиции в мобилни кланични пунктове;
– оборудване/съоръжения за превенция на екстремни прояви на неблагоприятни метеорологични явления, като градушки, измръзване, засушаване
– системи и оборудване /включващи софтуер и/или хардуер/ за събиране, обработка и анализ на данни и информация от различните фази по отглеждане, производство, съхранение и продажба на селскостопански продукти (за растениевъдството – за
събиране, обработка и анализ, отдалечен контрол, управление и мониторинг на данни за поливни норми, торови норми, състояние на почвата и културите, добиви и др.; за животновъдството – за проследяване на здравословното състояние на животните,
норми на хранене, продуктивност, и др.)
– цифрови решения, които подобряват процеса по отглеждане на селскостопанските култури и животни и способстват за оптимизиране на обема на направените вложения;
– автоматизация и роботизация на отделните фази на производствените процеси (за растениевъдството – при торене, растителна защита, управление на климата, превенция от неблагоприятни климатични събития и др.; за животновъдството –
въвеждане на системи за механизирано хранене, доене, поене и почистване, системи за управление и наблюдение на животновъдните стопанства, включително впчеларството, системи за управление на тора, електропастири, GPS системи за
идентифициране на постоянно затревени площи, дронове и др.)
– други активи, свързани с опазване на околната среда, климата и природните ресурси

2.Направление „Инвестиции в центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“:
Целта на подкрепата по направлението е да се стимулират създаването на къси вериги на доставка, модернизирането и автоматизирането на процесите по събиране, подготовка за пазара и съхранение на пресни плодове и зеленчуци
Получатели на безвъзмездната помощ могат да бъдат: земеделски стопани, организации на производители, кооперации, сдружения на земеделски стопани.
Индикативен списък на възможните инвестиции:
– изграждане/реконструкция на център и инфраструктура за събиране, подготовка за предлагане на пазара (почистване, сортиране, опаковане/пакетиране, етикетиране и др.) и съхранение на плодове и зеленчуци
– оборудване/съоръжения за отделните фази на подготовка на продукцията за продажба (приемане, сортиране, калибриране, почистване, пакетиране/опаковане, етикетиране и др.)
– оборудване/съоръжения за складиране и съхранение на продукцията (включително за охлаждане, замразяване, сушене, техника за складиране, бокспалети, каси/щайги за многократна употреба и др.)
– техника за транспортиране на продукцията и др.

3.Направление „Инвестиции за изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни, в т. ч. добив на биологичен материал от тях“
Получатели на безвъзмездната помощ по направлението могат да бъдат развъдни организации, получили разрешение за осъществяване на развъдна дейност съгласно Закона за животновъдството.
Подкрепата цели насърчаване на развъдно-подобрителната дейност при едрите и дребни преживни животни (ЕРД и ДРД), и по-конкретно – отглеждането на качествени мъжки разплодници с ценни наследствени, биологични и стопански качества, като един от съществените фактори за постигане на бърз генетичен прогрес. По този начин за по-кратък период от време страната би могла да достигне средноевропейското ниво на селекция при тези видове животни.  Индикативен списък на възможните инвестиции:
– изграждане/реконструкция на животновъден обект за отглеждане на мъжки разплодни животни със станции за добив, преценка, съхранение и разпространение на семенна течност (обор за отглеждане на животните, помещения за съхранение на фураж,
съоръжения за съхранение на течен и твърд тор, помещения за временно карантиниране на животни и др.)
– оборудване, свързано с дейностите по отглеждане на животните
– оборудване на лаборатория за окачествяване, охлаждане, замразяване и съхранение на семенна течност
– транспортни средства за разпространение, с цел използване на добития разплоден материал и др.

4.Направление „Инвестиции, свързани с ефективно управление на води в земеделските стопанства“
Получатели на помощта са регистрирани земеделски стопани.
Подкрепата цели по-ефективно използване на водните ресурси в земеделските стопанства, на базата на внедряване на водоспестяващи технологии, използване на пречистени отпадъчни води, автоматизиране на процесите на управление на водите, намаляване на загубите на вода и пр.
Индикативен списък на възможните инвестиции:
– поливни системи, включително инсталации за дъждуване, системи за капково напояване и други системи за ефективно използване на водния ресурс в процеса на напояване;
– инсталации за пречистване и рециклиране на отпадни и входящи води, и за повторно използване на води;
– оборудване/съоръжения за прилагане на иновативни технологии за пестене на вода;
– съоръжения за съхраняване на вода – резервоари, цистерни и др.;
– системи за автоматизирано напояване, включващи цифрови и роботизирани решения;
– други инвестиции, свързани с ефективното използване на водите при осъществяване на земеделска дейност